Ενημέρωση: Νέα - Η προετοιμασία των επιχειρήσεων τροφίμων ως προς τις νέες απαιτήσεις της Version 4 του FSSC 22000 | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η προετοιμασία των επιχειρήσεων τροφίμων ως προς τις νέες απαιτήσεις της Version 4 του FSSC 22000
Νέα

18/07/2016

Το FSSC 22000, σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, προσδιόρισε αφενός το χρόνο δημοσίευσης της νέας έκδοσης Version 4 του σχήματος FSSC 22000 και της μεταβατικής περιόδου για την πλήρη εφαρμογή του από τις επιχειρήσεις τροφίμων, αφετέρου τις κυριότερες αλλαγές της σε σχέση με την ισχύουσα έκδοση.

Πιο συγκεκριμένα η νέα έκδοση FSSC 22000 Version 4, αναμένεται το φθινόπωρο του 2016 και σε αυτή, εκτός από νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις τροφίμων, θα περιλαμβάνονται και αλλαγές στη διαδικασία επιθεώρησης και αξιολόγησής τους από τους φορείς πιστοποίησης.

Αναλυτικότερα στα πλαίσια αυτά, οι σημαντικότερες αλλαγές που επίκεινται στη version 4, σταχυολογούνται κατωτέρω.  

Food Defense-Άμυνα για τα Τρόφιμα. Για την προστασία των τροφίμων από εσκεμμένες ενέργειες μόλυνσής τους, με χημικές ουσίες ή βιολογικούς παράγοντες ή και άλλες επικίνδυνες ουσίες, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αναπτύξει τεκμηριωμένη διαδικασία αξιολόγησης των πιθανών απειλών για την άμυνα των τροφίμων. Μέσω των προβλέψεων της διαδικασίας αξιολόγησης, θα πρέπει να εντοπίζει πιθανούς εκούσιους παράγοντες απειλών για την ασφάλεια των τροφίμων και να ιεραρχεί κατάλληλα, προληπτικά μέτρα απομείωσης των απειλών αυτών. Η δε αξιολόγηση αυτή, θα πρέπει να επανεξετάζεται και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

Food Fraud - Απάτη στα  Τρόφιμα. Είχε ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο της TUV AUSTRIA HELLAS, η σημασία της νέας απαίτησης για διάθεση από κάθε πιστοποιημένη επιχείρηση, με το πρότυπο FSSC22000 τεκμηριωμένης διαδικασίας για την αξιολόγηση του βαθμού τρωτότητας (Vulnerability Assessment) των δραστηριοτήτων της που δύναται να μην εντοπίζουν πιθανές ενέργειες απάτης σε τρόφιμα (Food Fraud). Ως απάτη υπενθυμίζεται ότι νοείται κάθε σκόπιμη υποκατάσταση, αραίωση, προσθήκη, παραποίηση ή και απόκρυψη  συστατικών σε ένα τρόφιμο, καθώς και η χρήση μη εγκεκριμένων συστατικών, ή και αναφοράς παραπλανητικών δηλώσεων. Μέσω της διαδικασίας αυτής, η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει έγκαιρα σχετικές αδυναμίες και να θεσπίζει προληπτικά μέτρα ελέγχου.

Unannounced Audits - Αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις. Σύμφωνα με τη νέα έκδοση του προτύπου, υποχρεωτική θα είναι η διενέργεια μιας αιφνιδιαστικής (απροειδοποίητης και όχι προγραμματισμένης) επιθεώρησης επιτήρησης σε κάθε επιχείρηση και εντός του τριετούς κύκλου πιστοποίησής της.  

Computer Aided Audit Techniques – CAAT. Ως προς τη διαδικασία της Αρχικής Επιθεώρηση Πιστοποίησης και καθώς αυτή θα εξακολουθεί να διενεργείται σε δύο στάδια τα οποία θα πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά επιτοπίως στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, θα δίνεται πλέον η δυνατότητα της χρήσης τεχνικών ελέγχου με τη βοήθεια υπολογιστή (computer aided audit techniques - CAAT) . Οι τεχνικές αυτές χωρίς να υποκαθιστούν την επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, θα αποτελούν βοηθητικά μέσα για την   πληρότητά της πχ. για τη συνέντευξη προσώπων που βρίσκονται εκτός εγκατάστασης κατά το χρόνο επιθεώρησης.

Στο πλαίσιο της νέας έκδοσης του προτύπου, αναμένονται παράλληλα και αλλαγές τόσο στο εύρος των πεδίων πιστοποίησης, όσο και στη δομή της έκθεσης της επιθεώρησης.

Συγκεκριμένα, ως προς τα πεδία πιστοποίησης του FSSC 22000 και με την ένταξη στο σχήμα της τεχνικής προδιαγραφής ISO/TS 22002-2, θα δύναται να πιστοποιούνται και οι δραστηριότητες Catering, ενώ ήδη προετοιμάζεται και μελλοντική επέκταση του πεδίου εφαρμογής του σχήματος και στην Αποθήκευση και Διανομή Τροφίμων - Storage and Distribution.

Η Έκθεση Επιθεώρησης για το FSSC 22000 θα βασίζεται σε πρότυπο μοντέλο στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα ανεβαίνει ηλεκτρονικά (upload) στη βάση δεδομένων του FSSC 22000.

Η περίοδος μετάβασης για το FSSC 22000 version 4 αναμένεται να είναι 12 μήνες από τη δημοσίευσή της για τις νέες πιστοποιήσεις επιχειρήσεων και 18 μήνες για τις ήδη υπάρχουσες πιστοποιημένες επιχειρήσεις κατά το χρόνο έκδοσης.

Η νέα έκδοση FSSC 22000 με τις εν λόγω αλλαγές θα εναρμονίζεται πλέον με τις απαιτήσεις της κατευθυντήρια οδηγίας 'Guidance Document, version 7’ του GFSI (Global Food Safety Initiatives), η έκδοση της οποίας θα προηγηθεί το φθινόπωρο, αλλά και με τις προσδοκίες των αρμόδιων αρχών ασφάλειας τροφίμων, αρκετών χωρών όπως η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, αλλά και οι ΗΠΑ.

Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή, το FSSC  22000 προκειμένου να αναδείξει την ανταπόκριση των πιστοποιημένων με FSSC 22000 επιχειρήσεων τροφίμων προς τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου των ΗΠΑ για την Ασφάλεια των Τροφίμων - US Food Safety Modernization Act (FSMA), ανέθεσε την αξιολόγηση (Gap Analysis) του βαθμού εναρμόνισης του FSSC 22000 ως προς τις νεότερες νομοθετικές απαιτήσεις των ΗΠΑ για τους προληπτικούς  ελέγχους στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές (FSMA final rules for Preventive Controls –PC- for Human Food and Animal Food), σε ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων - The Acheson Group (TAG) - με εξειδίκευση στην νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων. Η δε αξιολόγηση τεκμηριωμένα κατέδειξε ότι δεν προκύπτουν κενά στα στοιχεία μεταξύ των απαιτήσεων του FSSC 22000 και των απαιτήσεων του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου.

Η TUV AUSTRIA HELLAS, με το εξειδικευμένο προσωπικό της θα ενημερώνει συνεχώς τις επιχειρήσεις τροφίμων για τις εξελίξεις που τις αφορούν.

(Εισηγήτρια: Εύη Κολίτσα)