Ενημέρωση: Νέα - Κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν ... για την ασφάλεια των τροφίμων από ραδιορρύπανση | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν ... για την ασφάλεια των τροφίμων από ραδιορρύπανση
Νέα

16/02/2016

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα έχουν ήδη καταγραφεί δύο πολύ σοβαρά περιστατικά ατυχημάτων σε πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς (Τσερνομπίλ το1986, αλλά και Φουκουσίμα το 2011)   η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε αναγκαίο να θεσπιστεί σύστημα  το οποίο μετά από πυρηνικό ατύχημα ή άλλο έκτακτο ραδιολογικό συμβάν, που ενδέχεται να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει σημαντική ραδιορρύπανση σε τρόφιμα και σε ζωοτροφές, θα επιτρέπει στην Κοινότητα να καθορίζει μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιορρύπανσης όσον αφορά στα προϊόντα που προορίζονται για διάθεση στην αγορά, με σκοπό την προστασία του πληθυσμού.

Για το λόγο αυτό, ο Κανονισμός (Ευρατόμ) 2016/52 του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2016 για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιορρύπανσης των τροφίμων και των ζωοτροφών κατόπιν πυρηνικού ατυχήματος ή άλλου έκτακτου ραδιολογικού συμβάντος, αφορά σε όλα τα τρόφιμα πλην του νερού το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και για το οποίο ήδη εφαρμόζεται η οδηγία 2013/51/Ευρατόμ του Συμβουλίου.

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιορρύπανσης θα ισχύουν για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που κατάγονται από την Ένωση ή εισάγονται από τρίτες χώρες, ανάλογα με την τοποθεσία και τις συνθήκες του πυρηνικού ατυχήματος ή άλλου έκτακτου ραδιολογικού συμβάντος.

Ο Κανονισμός 2016/52, ο οποίος καταργεί τους Κανονισμούς (Ευρατόμ) 3954/1987, 944/89 και 770/90, επί της ουσίας, καθορίζει τα διαφορετικά επίπεδα ραδιορρύπανσης σε προϊόντα τα οποία επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή άλλο έκτακτο ραδιολογικό συμβάν που ενδέχεται να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει σημαντική ραδιορρύπανση σε τρόφιμα και σε ζωοτροφές. Βάσει αυτού, καθορίζονται μέγιστα επίπεδα για:

  • τρόφιμα,
  • τρόφιμα ήσσονος σημασίας και
  • ζωοτροφές

Αναφορικά με τα τρόφιμα, όπως ορίζονται και στον Κανονισμό 2016/52, καθορίζονται τέσσερεις κύριες υποκατηγορίες και ως εκ τούτου, διαφορετικά όρια ανοχής για μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιορρύπανσης. Ειδικά, για της υποκατηγορίες αυτές οι οποίες περιλαμβάνουν τα τρόφιμα για βρέφη, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, άλλα και τα τρόφιμα που είναι ήσσονος σημασίας, καθώς και τα υγρά τρόφιμα, τα όρια ανοχής αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι του εν λόγω εγγράφου.

Για τα τρόφιμα ‘ήσσονος σημασίας’, δηλαδή τα τρόφιμα με ελάσσονα διαιτητική σημασία, τα οποία αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό της κατανάλωσης τροφίμων από τον πληθυσμό, όπως για παράδειγμα το σκόρδο, η κανέλα, η βανίλια, η κάππαρη κ.ο.κ., τα αντίστοιχα όρια περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 2016/52.

Ομοίως, τα διαφορετικά ανεκτά επίπεδα ραδιορρύπανσης σε ζωοτροφές που προορίζονται για χοίρους, πουλερικά , αρνιά , μοσχάρια, καθώς και για τα λοιπά είδη ζώων, προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ αυτού.

Επί της ουσίας, ο Κανονισμός 2016/52, ενεργοποιείται μετά από ένα πυρηνικό ατύχημα ή οιοδήποτε άλλο έκτακτο ραδιολογικό συμβάν και αφού εκδοθεί εκτελεστικός Κανονισμός ο οποίος θα καθιστά εφαρμοστέα τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, τα οποία αναφέρθηκαν ανωτέρω, για τα δυνητικώς ρυπασμένα τρόφιμα ή και ζωοτροφές που θα μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά.

Συνεπεία των ανωτέρω, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων καλούνται να επικαιροποιήσουν τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους τα προβλεπόμενα μέγιστα επίπεδα ραδιορρύπανσης στα τρόφιμα, σε τυχόν έκτακτο συμβάν πυρηνικού ατυχήματος ή οιοδήποτε άλλο ραδιολογικό συμβάν και για διάστημα στο οποίο οι εκτελεστικοί Κανονισμοί θα είναι σε ισχύ.

(Εισηγητής: Νικόλαος Γκιώνης)