Ενημέρωση: Νέα - Η διαδικασία κατάταξης και αξιολόγησης | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η διαδικασία κατάταξης και αξιολόγησης
Νέα

02/10/2015

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον τουρισμό (Ν.4276/2014), κομβικό ρόλο στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων στη χώρα μας κατέχουν, πλέον του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας καθώς και διαπιστευμένοι Φορείς Διενέργειας Ελέγχων και Επιθεωρήσεων (ΦΔΕΕ) σύμφωνα με το EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 οι οποίοι αναλαμβάνουν τις διαδικασίες επιθεώρησης και αξιολόγησης για την κατάταξη των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών.

Η διαδικασία συνοπτικά απεικονίζεται στο κάτωθι διάγραμμα:

Κύριο προσανατολισμό της διαδικασίας αποτελεί η ποιοτική αναβάθμιση και πρόσδοση προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, η ομοιογένεια και σύμπλευση με τη διεθνή τουριστική αγορά καθώς και η απλούστευση και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών κατάταξης.

Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται από τον εκμεταλλευτή του καταλύματος έως και από τον ΦΔΕΕ και τους Αναγνωρισμένους επιθεωρητές κατάταξης, πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα και πιο συγκεκριμένα μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας http://www.grhotels.gr/.

  • Βήμα 1: Εγγραφή στο cert.grhotels.gr και είσοδος στο σύστημα
  • Βήμα 2: Διαδικασία ελέγχου κριτηρίων κατάταξης (αυτοαξιολόγησηαπό τον εκμεταλλευτή του τουριστικού καταλύματος)
  • Βήμα 3: Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πλήρωση των Κριτηρίων
  • Βήμα 4: Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ΦΔΕΕ για την λήψη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και τελική επιλογή και συμβασιοποίηση.
  • Βήμα 5: Ανάρτηση στον δικτυακό τόπο της σχετικής σύμβασης με το ΦΔΕΕ και ολοκλήρωση υποβολής αίτησης κατάταξης (χρόνος έναρξης του διαστήματος των 30 ημερών για την χορήγηση της Τεχνικής Έκθεσης  και Βεβαίωσης Συνδρομής από τον ΦΔΕΕ)
  • Βήμα 6: Διαδικασία επιθεώρησης από τον ΦΔΕΕ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας
  • Βήμα 7: Παρακολούθηση της διαδικασίας έως την έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης από το σύνολο των εμπλεκομένων (εκμεταλλευτής καταλύματος, ΦΔΕΕ, επιθεωρητής) και πληρωμή του παραβόλου

Το Πιστοποιητικό Κατάταξης από το ΞΕΕ εκδίδεται εντός 20 ημερών από την υποβολή της Τεχνικής Έκθεσης  και Βεβαίωσης Συνδρομής από τον ΦΔΕΕ, βάση του οποίου χορηγείται, επικυρώνεται, τροποποιείται ή και ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Τουριστικού Καταλύματος από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η εμπειρία και η φήμη της ΤÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί εχέγγυο για την παροχή υπεύθυνων και αξιόπιστων υπηρεσιών και στο ρόλο που της έχει ανατεθεί, ως διαπιστευμένος φορέας, στη διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων.

Νόνικα Μπάκα (theano.baka@tuvaustriahellas.gr)

Τμήμα Επιθεώρησης Κατάταξης Καταλυμάτων
Υπεύθυνη Πωλήσεων