Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών | TÜV AUSTRIA Hellas

Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών που στο πλαίσιο μιας οργανωτικής ιεραρχικής δομής, μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών, αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν μέρος ή σύνολο διοικητικών υποστηρικτικών εργασιών γραφείου, υπό την καθοδήγηση προϊσταμένου και με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Πρόκειται  για βοηθητικό προσωπικό το οποίο διεκπεραιώνει καθημερινά εργασίες, με απλά ή περισσότερο σύνθετα καθήκοντα, υποστηρίζοντας το έργο των μεσαίων και ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων αυτού του κλάδου.

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Διαδικασία Πιστοποίησης
 • Οφέλη

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του Σχήματος θα πρέπει:

 1. να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους,
 2. να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 3. να μπορούν να αποδείξουν την καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας και
 4. να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε σχετική θέση εργασίας οπότε κατατάσσονται στο Ανώτερο Επίπεδο της συγκεκριμένης Ειδικότητας, (αν η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων είναι μικρότερη από ένα έτος τότε αυτοί κατατάσσονται στο Βασικό Επίπεδο της Ειδικότητας)

Ο εξεταστικός μηχανισμός του σχήματος αποτελείται από θεωρητική εξέταση που αποτελείται από δύο μέρη, γραπτή εξέταση και αξιολόγηση των υποψηφίων στην ευχέρεια χρήσης των Η/Υ.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του σχήματος.

Για το συγκεκριμένο σχήμα δεν απαιτείται επιτήρηση, ενώ για να διατηρηθεί η πιστοποίηση και την επόμενη τετραετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να επανεξεταστεί.

Το κύρος και η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυώνται στον πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην αγορά εργασίας ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, του διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο Πιστοποιημένος από την TÜV AUSTRIA HELLAS επαγγελματίας:

 • κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,
 • αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων του,
 • αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και
 • ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του