Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - Γραμματέας Διοίκησης | TÜV AUSTRIA Hellas

Γραμματέας Διοίκησης

Η Πιστοποίηση αφορά το ανώτερο επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας των υπαλλήλων διοικητικής υποστήριξης, που στο πλαίσιο μιας οργανωτικής ιεραρχικής δομής, μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών, αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν μέρος ή σύνολο διοικητικών υποστηρικτικών εργασιών γραφείου ενός Οργανισμού, υπό την καθοδήγηση προϊσταμένου και με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού. Οι Γραμματείς Διοίκησης επιτελούν τις ίδιες κύριες και επιμέρους επαγγελματικές εργασίες και λειτουργίες με αυτές του υπαλλήλου διοικητικής υποστήριξης, έχοντας όμως σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό οργανωτικής και επιτελικής ευθύνης ανάπτυξης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων στην εργασία.

  • Προϋποθέσεις συμμετοχής
  • Διαδικασία Πιστοποίησης
  • Οφέλη

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του Σχήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους, να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών σε θέση Γραμματέα Διοίκησης και

  • να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
  • να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να μπορούν να αποδείξουν την πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας (αν ο υποψήφιος έχει εργασιακή εμπειρία άνω των δύο ετών σε επιχείρηση του εξωτερικού, στην οποία ως γλώσσα εργασίας ήταν μια από τις προαναφερθείσες, ή είναι απόφοιτος σχολής επαγγελματικής κατάρτισης γραμματέων, τουλάχιστον διετούς φοίτησης, στην οποία τα μαθήματα διδάσκονταν σε μια από τις προαναφερθείσες γλώσσες, τότε δεν απαιτείται η απόδειξη του επιπέδου γνώσης της αντίστοιχης ξένης γλώσσας)

 

Ο εξεταστικός μηχανισμός του σχήματος αποτελείται από θεωρητική εξέταση που αποτελείται από δύο μέρη, γραπτή εξέταση και αξιολόγηση των υποψηφίων στην ευχέρεια χρήσης των Η/Υ.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του σχήματος.

Για το συγκεκριμένο σχήμα δεν απαιτείται επιτήρηση, ενώ για να διατηρηθεί η πιστοποίηση και την επόμενη τετραετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να επανεξεταστεί.

Το κύρος και η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυώνται στον πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην αγορά εργασίας ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, του διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο Πιστοποιημένος από την TÜV AUSTRIA HELLAS επαγγελματίας:

  • κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,
  • αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων του,
  • αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και
  • ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του