Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - Τεχνικοί συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια | TÜV AUSTRIA Hellas

Τεχνικοί συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην κοπή μετάλλων, στη διαμόρφωση των προς συγκόλληση ακμών, στη συναρμολόγηση και τη σύνδεση με πονταρισιές των μετάλλων, στη συγκόλληση τους καθώς και στον καθαρισμό και λείανση της ένωσης τους, μετά την ολοκλήρωση της συγκόλλησης, σύμφωνα με οδηγίες των κατασκευαστών και μελετητών.

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Διαδικασία Πιστοποίησης
 • Οφέλη
 • Νέα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του σχήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους και:

 • να έχουν κατηγοριοποιηθεί, ως επαγγελματίες, σε τεχνίτες ή αρχιτεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές (Α ή Β τάξης), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή
 • να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να έχουν επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο τουλάχιστον 3 ετών ή
 • να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 18 μηνών στο αντικείμενο και να είναι απόφοιτοι ΤΕΕ Α’ ΤΕΣ (Τομέας Μηχανολογικού) ή ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ (Τομέας Μηχανολογίας) ή ισότιμων σχολών ή να διαθέτουν πιστοποιητικό επιπέδου 1 επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ενός έτους ή να είναι απόφοιτοι ΤΕΛ – ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ, μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης ΙΕΚ δύο ετών.

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση. Οι επαγγελματίες αξιολογούνται, με εξεταστικό μηχανισμό που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εξέταση, στην παρακάτω θεματολογία:

 • Κατανόηση των βασικών μεθόδων συγκόλλησης
 • Συμπεριφορά των διαφόρων υλικών και αναλωσίμων
 • Πρότυπα και προδιαγραφές συγκόλλησης
 • Επίδραση των παραμέτρων στην επιφάνεια και την ποιότητα συγκόλλησης
 • Θέσεις και συμβολισμοί συγκόλλησης – κατανόηση σχεδίου
 • Απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του σχήματος.

 

Για το συγκεκριμένο σχήμα δεν απαιτείται επιτήρηση, ενώ για να διατηρηθεί η πιστοποίηση και την επόμενη τετραετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να εξεταστεί μόνο πρακτικά.

Το κύρος και η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυώνται στον πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην αγορά εργασίας ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, του διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο Πιστοποιημένος από την TÜV AUSTRIA HELLAS επαγγελματίας:

 • κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,
 • αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων του,
 • αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και
 • ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, ακολουθώντας τη διεθνή τάση για την προώθηση, όχι μόνο της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης των επαγγελματιών όλων των κλάδων, αλλά και την πιστοποίηση και περιοδική επαναξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων τους, μέσω ανεξάρτητων και αμερόληπτων συστημάτων αξιολόγησης, στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθειά για τη συνολική αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης και του μορφωτικού επιπέδου των επαγγελματιών όλων των κλάδων, καθώς και της επαγγελματικής τους κατοχύρωσης.

Πρόσφατα, ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων για περίπου 700 επαγγελματίες των κατηγοριών:
 

i.Καθαριστές ταπήτων και ταπετσαριών

 1. Τεχνίτες δομικών έργων αλουμινίου σιδήρου
 2. Τεχνίτες ηλιοθερμίας, γεωθερμίας και τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας
 3. Χειριστές κινητών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου
 4. Τεχνικοί Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων


Μέσω της Πιστοποίησής τους, η οποία, σε αυτή την περίπτωση, αποτελούσε υποέργο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με φορείς υλοποίησης το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (για τις κατηγορίες i, ii και iii) και το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (για τις κατηγορίες iv και v) οι επαγγελματίες επιτυγχάνουν:

 

 • τη συνεχή επιβεβαίωση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους
 • τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • την καλλιέργεια αισθήματος εμπιστοσύνης στους πελάτες
 • τη συνολικότερη βελτίωση του προφίλ του επαγγελματικού κλάδου τον οποίο εκπροσωπούν