Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - DPO Executive | TÜV AUSTRIA Hellas

DPO Executive

Η Πιστοποίηση αφορά τους επαγγελματίες οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν στο ειδικό αντικείμενο της  προστασίας της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, ενώ απασχολούνται, τόσο σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, όσο και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

  • Προϋποθέσεις συμμετοχής
  • Διαδικασία Πιστοποίησης
  • Οφέλη

Οι αιτούντες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του σχήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 21ο έτος της ηλικίας τους και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή (5 έτη) επαγγελματική εμπειρία στον έλεγχο και στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.

Ο εξεταστικός μηχανισμός του σχήματος αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του σχήματος.

Για το συγκεκριμένο σχήμα δεν απαιτείται επιτήρηση.

Εάν ο επαγγελματίας επιθυμεί να συνεχίσει την πιστοποίηση του για νέα πενταετία, τότε τρεις μήνες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού του υποχρεούται να συμπληρώσει και αποστείλει εκ νέου αίτηση στην TÜV AUSTRIA HELLAS, έχοντας επικαιροποιήσει τα δεδομένα και τα τεκμήρια που τον αφορούν. Αν ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει προσκομίσει τεκμήρια, που να αποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης του έχει επαγγελματική εμπειρία ως «DPO Executive» για τουλάχιστον ένα (1) έτος, η επαναπιστοποίηση αποδίδεται άμεσα στον επαγγελματία, χωρίς την ανάγκη  διενέργειας περαιτέρω εξετάσεων. Διαφορετικά, η επαναπιστοποίηση αποδίδεται στον επαγγελματία μετά την επιτυχή ολοκλήρωση νέων εξετάσεων, σύμφωνα με τον ισχύοντα εξεταστικό μηχανισμό.

Το κύρος και η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυώνται στον πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην αγορά εργασίας ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, του διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο Πιστοποιημένος από την TÜV AUSTRIA HELLAS επαγγελματίας:

  • κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,
  • αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων του,
  • αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και
  • ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του.