Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης | TÜV AUSTRIA Hellas

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζομένους οι οποίοι διεκπεραιώνουν εργασίες σχετικές με τις εισροές, εκροές καθώς και τη βέλτιστη διευθέτηση των υλικών/ προϊόντων της αποθήκης της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Στο αντικείμενο εργασίας τους περιλαμβάνεται κατά βάση η επικουρική συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που σχετίζονται με τη διαχείριση αποθήκης με ιδιαίτερο όμως βάρος στον τομέα των καθημερινά απαραίτητων λειτουργιών για την απρόσκοπτη ροή υλικών/ προϊόντων από την αποθήκη.

  • Προϋποθέσεις συμμετοχής
  • Διαδικασία Πιστοποίησης
  • Οφέλη

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του Σχήματος θα πρέπει:

  1. να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους και
  2. να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο εξεταστικός μηχανισμός του σχήματος αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του σχήματος.

Για το συγκεκριμένο σχήμα δεν απαιτείται επιτήρηση, ενώ για να διατηρηθεί η πιστοποίηση και την επόμενη τετραετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να επανεξεταστεί.

Το κύρος και η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυώνται στον πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην αγορά εργασίας ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, του διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο Πιστοποιημένος από την TÜV AUSTRIA HELLAS επαγγελματίας:

  • κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,
  • αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων του,
  • αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του