Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου | TÜV AUSTRIA Hellas

Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζομένους οι οποίοι:

 • Συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των πωλήσεων ή/και της παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης, στη διαπραγμάτευση των συμβάσεων με οίκους εξωτερικού σχετικά με τα κέντρα πωλήσεων και διανομής, καθώς και  για τη δημιουργία τυχόν καταστημάτων στο εξωτερικό
 • Διευθετούν θεμάτων σχετικά με την επίσπευση των εξαγωγών, της αλληλογραφίας, της διαδικασίας των αιτήσεων προσφοράς, καθώς και των πιστώσεων/ εισπράξεων
 • Παρακολουθούν και υλοποιούν την σωστής τυποποίησης των προϊόντων σε αντίστοιχα πρότυπα και προδιαγραφές του εξωτερικού για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας εξαγωγών και πωλήσεων σε άλλα κράτη
 • Προετοιμάζουν τα κατάλληλα έγγραφα, όπως οι άδειες εξαγωγής, οι τελωνειακές διασαφήσεις, η συσκευασία, τα δελτία αποστολής, καθώς και η δρομολόγηση του προϊόντος
 • Συμμετέχουν και υποστηρίζουν το τεχνικό προσωπικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εγχειριδίων πωλήσεων σε ξένες γλώσσες
 • Ενημερώνουν σχετικά με τις εκάστοτε ρυθμίσεις για τις εισαγωγές-εξαγωγές και διατηρούν τις τρέχουσες πληροφορίες για τα διάφορα τιμολόγια, άδειες και περιορισμούς
 • Ενημερώνουν τους αντιπροσώπους και διανομείς σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες λειτουργίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Διαδικασία Πιστοποίησης
 • Οφέλη

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του Σχήματος θα πρέπει:

 1. να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους και
 2. να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο εξεταστικός μηχανισμός του σχήματος αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του σχήματος.

Για το συγκεκριμένο σχήμα δεν απαιτείται επιτήρηση, ενώ για να διατηρηθεί η πιστοποίηση και την επόμενη τετραετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να επανεξεταστεί.

Το κύρος και η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυώνται στον πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην αγορά εργασίας ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, του διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο Πιστοποιημένος από την TÜV AUSTRIA HELLAS επαγγελματίας:

 • κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,
 • αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων του,
 • αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και

             ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του