Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων | TÜV AUSTRIA Hellas

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζομένους οι οποίοι είναι αρμόδιοι για:

 • την εδραίωση αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας
 • την πραγματοποίηση ελέγχων και αναλύσεων για την παρακολούθηση των παραμέτρων ασφάλειας και ποιότητας στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων
 • την προαγωγή της ασφάλειας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Διαδικασία Πιστοποίησης
 • Οφέλη

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του Σχήματος θα πρέπει:

 1. να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους, και
 • να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών σε σχετική θέση εργασίας ή
 • να είναι απόφοιτοι σχετικών σχολών ή ιδρυμάτων εκπαίδευσης

Ο εξεταστικός μηχανισμός του σχήματος αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του σχήματος.

Για το συγκεκριμένο σχήμα δεν απαιτείται επιτήρηση, ενώ για να διατηρηθεί η πιστοποίηση και την επόμενη τετραετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να επανεξεταστεί.

Το κύρος και η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυώνται στον πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην αγορά εργασίας ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, του διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο Πιστοποιημένος από την TÜV AUSTRIA HELLAS επαγγελματίας:

 • κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,
 • αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων του,
 • αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του