Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων | TÜV AUSTRIA Hellas

Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζομένους οι οποίοι:

 1. Λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις και θέτουν τους επιμέρους στόχους για την τοποθέτηση και την προώθηση των προϊόντων και της επιχείρησης στην αγορά
 2. Σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα προώθησης, παρακολουθούν και αξιολογούν τα αποτελέσματά τους.
 3. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και πραγματοποιούν μελέτες της αγοράς
 4. Αξιολογούν την απόδοση όλων των ενεργειών marketing.
 5. Παρακολουθούν τις αγορές - στόχους και τις τάσεις των καταναλωτών στην εσωτερική και διεθνή αγορά
 6. Συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικής επικοινωνίας σε περιόδους κρίσεων
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Διαδικασία Πιστοποίησης
 • Οφέλη

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του Σχήματος θα πρέπει:

 1. να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους, και
 • να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών σε σχετική θέση εργασίας ή
 • να είναι απόφοιτοι σχετικών σχολών ή ιδρυμάτων εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε θέματα μάρκετινγκ, οικονομίας τροφίμων ή συναφή αντικείμενα

Ο εξεταστικός μηχανισμός του σχήματος αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του σχήματος.

Για το συγκεκριμένο σχήμα δεν απαιτείται επιτήρηση, ενώ για να διατηρηθεί η πιστοποίηση και την επόμενη τετραετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να επανεξεταστεί.

Το κύρος και η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυώνται στον πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην αγορά εργασίας ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, του διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο Πιστοποιημένος από την TÜV AUSTRIA HELLAS επαγγελματίας:

 • κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,
 • αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων του,
 • αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και

                ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του