Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - Τεχνίτες Τοποθέτησης Ικριωμάτων | TÜV AUSTRIA Hellas

Τεχνίτες Τοποθέτησης Ικριωμάτων

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανέγερση (συναρμολόγηση) και την καθαίρεση (αποσυναρμολόγηση) κάθε είδους ή τύπου ικριώματος, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εξέδρα εργασίας από εργαζόμενους σε τεχνικά έργα ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις για διάφορες εργασίες (π.χ. σοβάτισμα-επίχρισμα, βαφή, τοποθέτηση πλακών και πλακιδίων προσόψεων κλπ.).

  • Προϋποθέσεις συμμετοχής
  • Διαδικασία Πιστοποίησης
  • Οφέλη
  • Νέα

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του Σχήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους, να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο μεγαλύτερη των 2 ετών.

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του σχήματος.

Για το συγκεκριμένο σχήμα δεν απαιτείται επιτήρηση, ενώ για να διατηρηθεί η πιστοποίηση και την επόμενη τετραετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να εξεταστεί μόνο πρακτικά.

Το κύρος και η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυώνται στον πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην αγορά εργασίας ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, του διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο Πιστοποιημένος από την TÜV AUSTRIA HELLAS επαγγελματίας:

  • κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,
  • αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων του,
  • αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και
  • ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του