Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - Τεχνίτης Ξηράς Δόμησης | TÜV AUSTRIA Hellas

Τεχνίτης Ξηράς Δόμησης

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που ασχολούνται με την πραγματοποίηση έργων ξηράς δόμησης σύμφωνα με τις επιταγές των ισχυουσών Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ ΤΠ ή ΠΕΤΕΠ). Ειδικότερα είναι υπεύθυνος για την:

 • Προετοιμασία για την εφαρμογή των συστημάτων ξηράς δόμησης, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών εργασιών, όπως ορίζουν τα Ελληνικά πρότυπα και ο οδηγός δομικών υλικών του ΤΕΕ.
 • Λήψη μέτρων για την εφαρμογή των συστημάτων ξηράς δόμησης που απαιτείται.
 • Επιλογή του τύπου της κατασκευής συστημάτων ξηράς δόμησης και οργάνωση της σειράς εργασιών.
 • Επιλογή του τύπου και της ποσότητας των κατάλληλων υλικών και προετοιμασία του έργου για τη κατασκευή την εφαρμογή των συστημάτων ξηράς δόμησης.
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Διαδικασία Πιστοποίησης
 • Οφέλη
 • Νέα

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του Σχήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι:

 • απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο μεγαλύτερη των 3 ετών ή
 • απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο μεγαλύτερη των 2 ετών ή
 • απόφοιτοι μετα-υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο μεγαλύτερη του 1 έτους

Η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία/ απασχόληση των υποψηφίων θα πρέπει να αφορά στην παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων στον κλάδο των κατασκευών και ο υποψήφιος πρέπει να έχει αναλάβει ή συμμετάσχει στην παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εφαρμογές:

 • Θερμομόνωση δωμάτων
 • Θερμομόνωση στεγών
 • Θερμομόνωση τοίχων
 • Θερμομόνωση υπογείων
 • Κατασκευή χωρισμάτων γυψοσανίδας
 • Κατασκευής επενδύσεων γυψοσανίδας
 • Κατασκευή ψευδοροφών γυψοσανίδας
 • Κατασκευή ψευδοροφών ορυκτών ινών
 • Στεγανοποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες
 • Στεγανοποίηση με θερμοπλαστικές μεμβράνες

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του σχήματος.

Για το συγκεκριμένο σχήμα δεν απαιτείται επιτήρηση, ενώ για να διατηρηθεί η πιστοποίηση και την επόμενη τετραετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να εξεταστεί μόνο πρακτικά.

Το κύρος και η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυώνται στον πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην αγορά εργασίας ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, του διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο Πιστοποιημένος από την TÜV AUSTRIA HELLAS επαγγελματίας:

 • κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,
 • αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων του,
 • αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και
 • ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του