Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - Τεχνικοί Συντήρησης Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού & Ελέγχου | TÜV AUSTRIA Hellas

Τεχνικοί Συντήρησης Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού & Ελέγχου

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες με αντικείμενο την  επισκευή και τη συντήρηση αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων - τμημάτων ή συνόλων - σε προδιαγεγραμμένη λειτουργική αλληλεξάρτηση, την τοποθέτηση, την εγκατάσταση, τη ρύθμιση, τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση, τη σύνδεση και αποσύνδεση συσκευών, τη χρήση οργάνων ή εργαλείων, την εποπτεία, τη συντήρηση - επισκευή - μετατροπή οργάνων σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις.

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Διαδικασία Πιστοποίησης
 • Οφέλη

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του Σχήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι:

 • απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο μεγαλύτερη των 4 ετών ή
 • απόφοιτοι Λυκείου και να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο μεγαλύτερη των 3 ετών ή
 • απόφοιτοι ΕΠΑΣ  – ΕΠΑΛ (Τομέας Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρονικής), Σχολών Εργοδηγών, Τ.Ε.Σ., Α’ ή Β’ κύκλος ΤΕΕ, ΚΕΚ και να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο μεγαλύτερη των 18 μηνών ή
 • απόφοιτοι ΙΕΚ, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τομέας Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας) και να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο μεγαλύτερη του 1 έτους (ως επαγγελματική εμπειρία υπολογίζεται και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τουλάχιστον 15 μήνες σε συναφές αντικείμενο)

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση. Η θεματολογία της θεωρητικής εξέτασης εστιάζεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Ηλεκτροτεχνία    
 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά    
 • Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά 
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 
 • Ηλεκτρολογία                                                                     
 • Συστήματα Αυτόματου Έλεγχου
 • Μετρήσεις Αισθητήρια

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του σχήματος.

Για το συγκεκριμένο σχήμα δεν απαιτείται επιτήρηση, ενώ για να διατηρηθεί η πιστοποίηση και την επόμενη τετραετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να επανεξεταστεί.

Το κύρος και η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυώνται στον πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην αγορά εργασίας ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, του διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο Πιστοποιημένος από την TÜV AUSTRIA HELLAS επαγγελματίας:

 • κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,
 • αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων του,
 • αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και
 • ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του