Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - Τεχνίτες Δομικών Έργων Αλουμινίου Σιδήρου | TÜV AUSTRIA Hellas

Τεχνίτες Δομικών Έργων Αλουμινίου Σιδήρου

Η Πιστοποίηση αφορά τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατασκευών αλουμινίου, την κατασκευή, την παράδοση και τοποθέτηση των συστημάτων αλουμινίου και τις κατασκευές από σίδηρο.

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Διαδικασία Πιστοποίησης
 • Οφέλη
 • Νέα

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του Σχήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι επαγγελματίες κατασκευαστές αλουμινίου- σιδήρου.

Ο εξεταστικός μηχανισμός του σχήματος αποτελείται μόνο από θεωρητική εξέταση. Η θεματολογία της θεωρητικής εξέτασης εστιάζεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Γενικά στοιχεία κατασκευών κουφωμάτων αλουμινίου
 • Τεχνικοί υπολογισμοί – Λήψη μέτρων
 • Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Τεχνολογία υλικών
 • Βασικές αρχές κοστολόγησης
 • Ασφάλεια εργασίας
 • Παραγωγή κατασκευών
 • Σύστημα ελέγχου παραγωγής και ποιότητας
 • Κατεργασίες υλικών
 • Τοποθέτηση κατασκευών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, εξαετούς διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του σχήματος.

Για το συγκεκριμένο σχήμα δεν απαιτείται επιτήρηση, ενώ για να διατηρηθεί η πιστοποίηση και την επόμενη εξαετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να επανεξεταστεί.

 

Το κύρος και η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυώνται στον πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην αγορά εργασίας ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, του διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο Πιστοποιημένος από την TÜV AUSTRIA HELLAS επαγγελματίας:

 • κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,
 • αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων του,
 • αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και
 • ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, ακολουθώντας τη διεθνή τάση για την προώθηση, όχι μόνο της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης των επαγγελματιών όλων των κλάδων, αλλά και την πιστοποίηση και περιοδική επαναξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων τους, μέσω ανεξάρτητων και αμερόληπτων συστημάτων αξιολόγησης, στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθειά για τη συνολική αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης και του μορφωτικού επιπέδου των επαγγελματιών όλων των κλάδων, καθώς και της επαγγελματικής τους κατοχύρωσης.

Πρόσφατα, ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων για περίπου 700 επαγγελματίες των κατηγοριών:
 

i.Καθαριστές ταπήτων και ταπετσαριών

ii.Τεχνίτες δομικών έργων αλουμινίου σιδήρου

iii.Τεχνίτες ηλιοθερμίας, γεωθερμίας και τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας

iv.Χειριστές κινητών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου

v.Τεχνικοί Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων


Μέσω της Πιστοποίησής τους, η οποία, σε αυτή την περίπτωση, αποτελούσε υποέργο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με φορείς υλοποίησης το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (για τις κατηγορίες i, ii και iii) και το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (για τις κατηγορίες iv και v) οι επαγγελματίες επιτυγχάνουν:

 • τη συνεχή επιβεβαίωση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους
 • τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • την καλλιέργεια αισθήματος εμπιστοσύνης στους πελάτες
 • τη συνολικότερη βελτίωση του προφίλ του επαγγελματικού κλάδου τον οποίο εκπροσωπούν