Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - E-commerce & Hospitality Sales & Marketing | TÜV AUSTRIA Hellas

E-commerce & Hospitality Sales & Marketing

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζομένους oι οποίοι σχεδιάζουν, προωθούν και υλοποιούν πωλήσεις Συνεδριακών και Εκθεσιακών Χώρων και Εκδηλώσεων καθώς και άλλων υπηρεσιών που παρέχει η ξενοδοχειακή/ τουριστική επιχείρηση, είτε με ηλεκτρονικά μέσα, είτε με προσπάθειες πωλήσεων μέσω προσωπικών επαφών προς επιχειρήσεις, μεταπωλητές, τουριστικά γραφεία, συλλόγους και απ’ ευθείας με τον πελάτη - καταναλωτή. 

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Διαδικασία Πιστοποίησης
 • Οφέλη

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του Σχήματος θα πρέπει:

 1. να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους,
 2. να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 3. να μπορούν να αποδείξουν την καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας και
 4. να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε σχετική θέση εργασίας

Ο εξεταστικός μηχανισμός του σχήματος αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του σχήματος.

Για το συγκεκριμένο σχήμα δεν απαιτείται επιτήρηση, ενώ για να διατηρηθεί η πιστοποίηση και την επόμενη τετραετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να επανεξεταστεί.

Το κύρος και η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυώνται στον πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην αγορά εργασίας ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, του διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο Πιστοποιημένος από την TÜV AUSTRIA HELLAS επαγγελματίας:

 • κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,
 • αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων του,
 • αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και
 • ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του