Υπηρεσίες: Ανελκυστήρες & Ανυψωτικά Μηχανήματα - Συστήματα ποιότητας εταιρειών ανελκυστήρων κατά την οδηγία 95/16/ΕΚ | TÜV AUSTRIA Hellas
Συστήματα ποιότητας εταιρειών ανελκυστήρων κατά την οδηγία 95/16/ΕΚ

Συστήματα ποιότητας εταιρειών ανελκυστήρων κατά την οδηγία 95/16/ΕΚ

Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες αξιολόγησης & πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, κατά την Οδηγία 95/16/ΕΚ:

  • Αξιολόγηση & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας εταιρειών κατασκευής / εγκατάστασης ανελκυστήρων, σύμφωνα με τα παραρτήματα ΧΙΙ, ΧΙΙΙ & ΧΙV της Οδηγίας 95/16/ΕΚ.
  • Αξιολόγηση & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας εταιρειών κατασκευής εξαρτημάτων ασφαλείας ανελκυστήρων, σύμφωνα με τα παραρτήματα VIΙΙ & ΙΧ της Οδηγίας 95/16/ΕΚ.

Οι παραπάνω υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεωτικές διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης των νέων ανελκυστήρων και των Κατασκευαστικών Στοιχείων Ασφαλείας Ανελκυστήρων, οι οποίες προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/1997), με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ.

Η τήρηση των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης συνιστά ευθύνη του τεχνικού γραφείου/εταιρείας εγκατάστασης του ανελκυστήρα ή κατασκευής του Κατασκευαστικού Στοιχείου Ασφαλείας ανελκυστήρων.

  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Οι ιστορικές καταβολές, η εδραίωση, η ανάπτυξη, τελικά – τελικά το ίδιο το DNA του TÜV AUSTRIA GROUP είναι συνυφασμένα με την προσήλωση στην ασφάλεια κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προϊόντων. Φυσική απόρροια είναι η TÜV AUSTRIA Hellas να ηγείται στην Ελληνική αγορά στο αντικείμενο των ελέγχων των ανελκυστήρων και των ανυψωτικών μηχανημάτων σε τεχνογνωσία - κατάρτιση - εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα σε ταχύτητα ανταπόκρισης και οι παραπάνω ιδιότητες να αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα, στη διασπορά και στο μέγεθος του πελατολογίου της. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός για τις παραπάνω υπηρεσίες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) καθώς και Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό αναγνώρισης 0906.