Υπηρεσίες: Ανελκυστήρες & Ανυψωτικά Μηχανήματα - Πιστοποίηση CE Νέων Ανελκυστήρων | TÜV AUSTRIA Hellas
Πιστοποίηση CE Νέων Ανελκυστήρων

Πιστοποίηση CE Νέων Ανελκυστήρων

Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες ελέγχου / πιστοποίησης σε εγκαταστάσεις νέων ανελκυστήρων:
1.    Εξακρίβωση ανά μονάδα (παράρτημα VIII της Οδηγίας 2014/33/EE), όπου συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος σχεδιασμού του ανελκυστήρα.
2.    Τελικός έλεγχος (παράρτημα V της Οδηγίας 2014/33/EE), εφαρμόζεται σε νέους ανελκυστήρες που έχουν παραχθεί ακολουθώντας μοντέλα ανελκυστήρων που έχουν υποστεί τη διαδικασία Εξέτασης Τύπου ΕE.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 39507/167/Φ.9.2 (ΦΕΚ 1407/Β/13 Απριλίου 2016), με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/EE, προβλέπει ότι στους νέους ανελκυστήρες, πριν αυτοί δοθούν σε χρήση, είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί μια εκ των περιγραφόμενων διαδικασιών ελέγχου / πιστοποίησης.
Το τεχνικό γραφείο/εταιρεία εγκατάστασης του ανελκυστήρα φέρει την ευθύνη της ανάθεσης της διαδικασίας ελέγχου / πιστοποίησης σε Διαπιστευμένο / Κοινοποιημένο Οργανισμό της επιλογής του.
Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός για τις παραπάνω υπηρεσίες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) καθώς και Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό αναγνώρισης 0906.
Στο αντικείμενο έλεγχος / πιστοποίηση νέων ανελκυστήρων ηγείται στην Ελληνική αγορά σε τεχνογνωσία - κατάρτιση - εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα, σε ταχύτητα ανταπόκρισης και παρέχει πλήρη κάλυψη της Ελληνικής Επικράτειας.

  • Νέα
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λάβετε τη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 81-20 2014 στο email σας

Για το άνοιγμα του αρχείου χρησιμοποιήστε το password: tuvaustriahellas.gr

Ονοματεπώυνυμο:*

Email*:

Εταιρεία:


Οι ιστορικές καταβολές, η εδραίωση, η ανάπτυξη, τελικά – τελικά το ίδιο το DNA του TÜV AUSTRIA GROUP είναι συνυφασμένα με την προσήλωση στην ασφάλεια κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προϊόντων. Φυσική απόρροια είναι η TÜV AUSTRIA Hellas να ηγείται στην Ελληνική αγορά στο αντικείμενο των ελέγχων των ανελκυστήρων και των ανυψωτικών μηχανημάτων σε τεχνογνωσία - κατάρτιση - εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα σε ταχύτητα ανταπόκρισης και οι παραπάνω ιδιότητες να αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα, στη διασπορά και στο μέγεθος του πελατολογίου της. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός για τις παραπάνω υπηρεσίες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) καθώς και Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό αναγνώρισης 0906.