Υπηρεσίες: Ανελκυστήρες & Ανυψωτικά Μηχανήματα - Περιοδικός έλεγχος υφιστάμενων ανελκυστήρων | TÜV AUSTRIA Hellas
Περιοδικός έλεγχος υφιστάμενων ανελκυστήρων

Περιοδικός έλεγχος υφιστάμενων ανελκυστήρων

Πανευρωπαϊκά θεσμός είναι ο περιοδικός έλεγχος των υφιστάμενων (σε λειτουργία) ανελκυστήρων, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν με ασφάλεια.

Η TÜV AUSTRIA Hellas προσφέρει το σύνολο των υπηρεσιών περιοδικού ελέγχου υφιστάμενων ανελκυστήρων, που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008).

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός και διενεργείται αποκλειστικά από Διαπιστευμένους / Εγκεκριμένους Οργανισμούς.

Οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες θα πρέπει με ενέργειες των ιδιοκτητών / διαχειριστών των κτηρίων, να επανελέγχονται περιοδικά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Η TÜV AUSTRIA Hellas ηγείται στην Ελληνική αγορά στο αντικείμενο των περιοδικών ελέγχων ανελκυστήρων σε τεχνογνωσία - κατάρτιση - εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα, σε ταχύτητα ανταπόκρισης και παρέχει πλήρη κάλυψη της Ελληνικής Επικράτειας.

Η TÜV AUSTRIA Hellas κατέχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη διενέργεια των περιοδικών ελέγχων των ανελκυστήρων. Δηλαδή διαθέτει:

  • Τη σχετική Διαπίστευση, η οποία της έχει χορηγηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).
  • Την Απόφαση Έγκρισης Δραστηριοποίησης, η οποία της έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.