Υπηρεσίες: Ανελκυστήρες & Ανυψωτικά Μηχανήματα - Κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας ανελκυστήρων | TÜV AUSTRIA Hellas
Κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας ανελκυστήρων

Κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας ανελκυστήρων

Τα Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφάλειας (ΚΣΑ) των Ανελκυστήρων, όπως ορίζονται στο παράρτημα IV της Οδηγίας 95/16/ΕΚ, είναι τα εξής:

 • 1. Κλειδαριές θυρών φρέατος
 • 2. Συσκευές αρπάγης και διατάξεις ασφαλείας έναντι ανεξέλεγκτων ανοδικών κινήσεων του θαλάμου
 • 3. Περιοριστήρες ταχύτητας
 • 4. Προσκρουστήρες
 • 5. Βαλβίδες θραύσης σε έμβολα υδραυλικών ανελκυστήρων
 • 6. Ηλεκτρονικές διατάξεις που παρεμβάλλονται σε ηλεκτρικά κυκλώματα ασφαλείας.

Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες αξιολόγησης ΚΣΑ ανελκυστήρων:

 • Εξέταση Τύπου «ΕΚ» ΚΣΑ, σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ΕΚ, παράρτημα VΑ. Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία ο Κοινοποιημένος Οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει, μέσω εξέτασης και δοκιμών, ότι το αντιπροσωπευτικό μοντέλο του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και ο τεχνικός του φάκελος ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Oδηγίας.
 • Δειγματοληπτικός Έλεγχος ΚΣΑ, σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ΕΚ, παράρτημα ΧΙ. Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία ο Κοινοποιημένος Οργανισμός διεξάγει ελέγχους και δοκιμές σε κατάλληλα επιλεγμένα δείγματα του ΚΣΑ και σε τυχαία χρονικά διαστήματα. Εφαρμόζεται σε ΚΣΑ που έχει υποστεί προηγούμενα τη διαδικασία Εξέτασης Τύπου ΕΚ.

Οι παραπάνω υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεωτικές διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης των Κατασκευαστικών Στοιχείων Ασφαλείας Ανελκυστήρων, οι οποίες προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/1997), με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ.

Η τήρηση των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης είναι ευθύνη της εταιρείας κατασκευής του ΚΣΑ ανελκυστήρων και προϋπόθεση ώστε η εταιρεία να εκδώσει τη Δήλωση Πιστότητας, να θέσει τη σήμανση CE στο ΚΣΑ και να το διαθέσει στην αγορά.

 • Εμπειρία
 • Διαπιστεύσεις
 • Νέα

Οι ιστορικές καταβολές, η εδραίωση, η ανάπτυξη, τελικά – τελικά το ίδιο το DNA του TÜV AUSTRIA GROUP είναι συνυφασμένα με την προσήλωση στην ασφάλεια κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προϊόντων. Φυσική απόρροια είναι η TÜV AUSTRIA Hellas να ηγείται στην Ελληνική αγορά στο αντικείμενο των ελέγχων των ανελκυστήρων και των ανυψωτικών μηχανημάτων σε τεχνογνωσία - κατάρτιση - εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα σε ταχύτητα ανταπόκρισης και οι παραπάνω ιδιότητες να αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα, στη διασπορά και στο μέγεθος του πελατολογίου της. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός για τις παραπάνω υπηρεσίες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) καθώς και Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό αναγνώρισης 0906.