Υπηρεσίες: Ανελκυστήρες & Ανυψωτικά Μηχανήματα - Εξέταση τύπου ανυψωτικών μηχανημάτων | TÜV AUSTRIA Hellas
Εξέταση τύπου ανυψωτικών μηχανημάτων

Εξέταση τύπου ανυψωτικών μηχανημάτων

Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει υπηρεσίες Εξέτασης Τύπου «ΕΚ» ανυψωτικών μηχανημάτων, ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας Μηχανών 2006/42/ΕΚ, παράρτημα ΙΧ. Η Εξέταση Τύπου ΕΚ είναι η διαδικασία με την οποία ο Κοινοποιημένος Οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει, μέσω εξέτασης και δοκιμών, ότι ένα μοντέλο ανυψωτικού μηχανήματος και ο τεχνικός του φάκελος ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας.

Η Διαδικασία Εξέτασης Τύπου ΕΚ εφαρμόζεται για τις παρακάτω κατηγορίες ανυψωτικών μηχανημάτων (σημεία 16 κ΄ 17 του Παραρτήματος IV της Οδηγίας Μηχανών 2006/42/ΕΚ):

  • αναβατόρια μεταφοράς προσώπων
  • αναβατόρια φορτίων
  • αναβατόρια οχημάτων
  • ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων
  • ανυψωτικά συνεργείων αυτοκινήτων τύπου κολώνας
  • ψαλιδωτοί ανυψωτικοί μηχανισμοί
  • αυτόματα μηχανοκίνητα συστήματα στάθμευσης οχημάτων

Οι παραπάνω υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης για τα ανυψωτικά μηχανήματα, οι οποίες προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 57/18-06-2010 (ΦΕΚ 97/Α/25-06-2010), με τo οποίo προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ.

Η τήρηση των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης συνιστά ευθύνη της εταιρείας σχεδιασμού και κατασκευής του ανυψωτικού μηχανήματος ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Οι ιστορικές καταβολές, η εδραίωση, η ανάπτυξη, τελικά – τελικά το ίδιο το DNA του TÜV AUSTRIA GROUP είναι συνυφασμένα με την προσήλωση στην ασφάλεια κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προϊόντων. Φυσική απόρροια είναι η TÜV AUSTRIA Hellas να ηγείται στην Ελληνική αγορά στο αντικείμενο των ελέγχων των ανελκυστήρων και των ανυψωτικών μηχανημάτων σε τεχνογνωσία - κατάρτιση - εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα σε ταχύτητα ανταπόκρισης και οι παραπάνω ιδιότητες να αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα, στη διασπορά και στο μέγεθος του πελατολογίου της. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός για τις παραπάνω υπηρεσίες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) καθώς και Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό αναγνώρισης 0906.