Υπηρεσίες: Ανελκυστήρες & Ανυψωτικά Μηχανήματα - Εξέταση τύπου ανελκυστήρων | TÜV AUSTRIA Hellas
Εξέταση τύπου ανελκυστήρων

Εξέταση τύπου ανελκυστήρων

Ως μοντέλο ανελκυστήρα ορίζεται ο αντιπροσωπευτικός ανελκυστήρας του οποίου ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα τηρηθούν οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας στους ανελκυστήρες-παράγωγα του μοντέλου, με αντικειμενικά κριτήρια και με χρήση απολύτως ομοίων κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας. Όλες οι επιτρεπόμενες παραλλαγές μεταξύ του μοντέλου και των ανελκυστήρων-παραγώγων του μοντέλου, πρέπει να αναφέρονται σαφώς, με τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές, στον τεχνικό φάκελο.

Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες Εξέτασης Τύπου ανελκυστήρων:
Α.    Εξέταση Τύπου «ΕΚ» ανελκυστήρα, σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ΕΚ, παράρτημα VΒ. Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία ο Κοινοποιημένος Οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει, μέσω εξέτασης και δοκιμών, ότι ένα μοντέλο ανελκυστήρα και ο τεχνικός του φάκελος ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας.
Β.    Εξέταση Τύπου Συστήματος Προστασίας ανελκυστήρα έναντι ανεξέλεγκτων κινήσεων του θαλάμου, με απασφαλισμένες πόρτες ορόφου και ανοιχτές πόρτες θαλάμου (UCM-PS), σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 81-1 & 2:1998+A3:2009.

Οι παραπάνω υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης των ανελκυστήρων, οι οποίες προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/1997), με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ.

Η τήρηση των παραπάνω διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης είναι ευθύνη της εταιρείας σχεδιασμού και κατασκευής του μοντέλου ανελκυστήρα.

  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Οι ιστορικές καταβολές, η εδραίωση, η ανάπτυξη, τελικά – τελικά το ίδιο το DNA του TÜV AUSTRIA GROUP είναι συνυφασμένα με την προσήλωση στην ασφάλεια κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προϊόντων. Φυσική απόρροια είναι η TÜV AUSTRIA Hellas να ηγείται στην Ελληνική αγορά στο αντικείμενο των ελέγχων των ανελκυστήρων και των ανυψωτικών μηχανημάτων σε τεχνογνωσία - κατάρτιση - εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα σε ταχύτητα ανταπόκρισης και οι παραπάνω ιδιότητες να αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα, στη διασπορά και στο μέγεθος του πελατολογίου της. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός για τις παραπάνω υπηρεσίες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) καθώς και Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό αναγνώρισης 0906, όπου προβλέπεται.