Υπηρεσίες: Ανελκυστήρες & Ανυψωτικά Μηχανήματα - Αρχικός & περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων | TÜV AUSTRIA Hellas
Αρχικός & περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

Αρχικός & περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει υπηρεσίες αρχικού και περιοδικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου, βάσει του «Κανονισμού Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΚΥΑ οικ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003), στα παρακάτω είδη μηχανημάτων: λιμενικοί γερανοί, οικοδομικοί γερανοί, επίτοιχοι γερανοί, γερανοί επί ιστού, γερανογέφυρες, ηλεκτροκίνητα βαρούλκα, περονοφόρα ανυψωτικά, αυτοκινούμενοι γερανοί, παπαγαλάκια, καλαθοφόρα ανυψωτικά, αντλίες σκυροδέματος, γερανοί - εκσκαφείς, μηχανήματα αεροδρομίου, ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων, ανυψωτικά συνεργείων αυτοκινήτων τύπου κολώνας, αναβατόρια φορτίων, αναβατόρια οχημάτων, ψαλιδωτοί ανυψωτικοί μηχανισμοί, αυτόματα μηχανοκίνητα συστήματα στάθμευσης οχημάτων.

Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικοί από την Νομοθεσία (ΦΕΚ 1186Β/2003) με επαναληψιμότητα που καθορίζεται από την κατάταξη εκάστου μηχανήματος σε κατηγορία επικινδυνότητας. Τα διαστήματα περιοδικότητας αυτών των ελέγχων ποικίλουν από 1 έως 5 χρόνια.

Για τους επαγγελματίες / εταιρείες, που κατέχουν ή χρησιμοποιούν ανυψωτικά μηχανήματα – μηχανήματα έργου και δεν φροντίζουν για τον εφοδιασμό των μηχανημάτων με Πιστοποιητικά Ελέγχου από Αναγνωρισμένο Οργανισμό, προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα καθώς και αφαίρεση πινακίδων για τα μηχανήματα έργου.

 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Διαπιστεύσεις
 • Νέα

Ασφαλώς η προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση, η οποία απορρέει από τον έλεγχο / πιστοποίηση των ανυψωτικών μηχανημάτων - μηχανημάτων έργου από ένα αξιόπιστο Οργανισμό όπως η TÜV AUSTRIA Hellas, υπερβαίνει την στενή αντίληψη για την αποφυγή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.
Τα συνεπαγόμενα οφέλη για την επιχείρηση είναι:

 • Δραστική μείωση την πιθανότητας πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων
 • Δραστική μείωση των εξόδων εξαιτίας αποζημιώσεων και χαμένων εργατοωρών από πιθανά ατυχήματα
 • Αποφυγή εξόδων αποκατάστασης πληγέντος εξοπλισμού, μηχανημάτων και υλικών από πιθανά ατυχήματα
 • Διατήρηση της εύρυθμης παραγωγικής ροής της επιχείρησης
 • Αποφυγή δυσφήμησης της επιχείρησης από τη δημοσιοποίηση πιθανών ατυχημάτων
 • Διατήρηση υψηλού ηθικού στο προσωπικό της επιχείρησης και του αισθήματος ότι ο εργοδότης έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους.

Οι ιστορικές καταβολές, η εδραίωση, η ανάπτυξη, τελικά – τελικά το ίδιο το DNA του TÜV AUSTRIA GROUP είναι συνυφασμένα με την προσήλωση στην ασφάλεια κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προϊόντων. Φυσική απόρροια είναι η TÜV AUSTRIA Hellas να ηγείται στην Ελληνική αγορά στο αντικείμενο των ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων σε τεχνογνωσία - κατάρτιση - εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα σε ταχύτητα ανταπόκρισης και οι παραπάνω ιδιότητες να αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα, στη διασπορά και στο μέγεθος του πελατολογίου της. Παρέχει πλήρη κάλυψη της Ελληνικής Επικράτειας.

Η TÜV AUSTRIA Hellas για τη διενέργεια των ελέγχων των ανυψωτικών μηχανημάτων κατέχει:

 • Την απαιτούμενη Διαπίστευση, η οποία της έχει χορηγηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).
 • Την Απόφαση Έγκρισης Δραστηριοποίησης, η οποία της έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.