Υπηρεσίες: Βιομηχανικοί Έλεγχοι - Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις σε Αιολικά Πάρκα | TÜV AUSTRIA Hellas
Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις σε Αιολικά Πάρκα

Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις σε Αιολικά Πάρκα

Οι υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA Hellas στα αιολικά πάρκα, γίνονται από έμπειρους, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους επιθεωρητές. Προσφέρονται είτε πριν την κατασκευή του πάρκου (μέσω ελέγχων τεχνικών φακέλων και ανασκόπησης της μελέτης), είτε  κατά τη διάρκεια της κατασκευής (με επιτόπου παρουσία -field inspection-), είτε και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων (με περιοδικούς ελέγχους), παρέχοντας στους επενδυτές, σε εταιρείες εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε ασφαλιστικές εταιρείες την απαιτούμενη διασφάλιση για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία του έργου. 

 • Υπηρεσία
 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Νέα

Οι υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA Hellas στον τομέα των αιολικών πάρκων είναι οι εξής:

 • έλεγχος των μετρήσεων αιολικού δυναμικού της περιοχής εγκατάστασης του συστήματος και ενεργειακών αποτελεσμάτων
 • έλεγχος της πληρότητας του τεχνικού φακέλου και ανασκόπηση της μελέτης βάσει διεθνών προτύπων
 • έλεγχος μελέτης συνοδών έργων
 • αξιολόγηση έργων πολιτικού μηχανικού με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των ανεμογεννητριών
 • αξιολόγηση ηλεκτρολογικής σχεδίασης και έργων σύνδεσης
 • έλεγχος της υλοποίησης της μελέτης εφαρμογής του αιολικού πάρκου
 • έλεγχος κατά την παραλαβή και εγκατάσταση των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο και πλήρης ανασκόπηση των συνοδευτικών τους εγγράφων με σκοπό τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου
 • επιτόπου επιθεώρηση και πιστοποίηση της εγκατάστασης από ειδικευμένους επιθεωρητές. Αφορά σε έργα πολιτικού μηχανικού, εκσκαφές, εγκατάσταση πυλώνων, ηλεκτρολογικές εγκατάστασεις, γειώσεις, ανυψωτικά, τήρηση προδιαγραφών μελέτης, ισχύουσας νομοθεσίας και διεθνών προτύπων
 • έκδοση τελικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης της εγκατάστασης ως προς τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης και των διεθνών προτύπων
 • περιοδικοί επανέλεγχοι αιολικών πάρκων για την αξιοπιστία της εγκατάστασης (θερμογράφηση εγκαταστάσεων, έλεγχοι πτερυγίων, πυλώνων, gear boxes, δονήσεις,  ηλεκτρολογικές μετρήσεις, μέτρα ασφαλείας)
 • περιοδικοί έλεγχοι ανυψωτικών μηχανημάτων
 • έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση και Υψηλή Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες,  προστασίες, γειώσεις, καλώδια).
 • ειδικές μετρήσεις στη μέση και υψηλή τάση
 • due diligence
 • πραγματογνωμοσύνες
 • εύρεση σφαλμάτων.

Τα οφέλη που αποκομίζει μια επιχείρηση από τη συνεργασία της με την TÜV AUSTRIA Hellas για την επιθεώρηση ενός αιολικού πάρκου συνοψίζονται στα εξής:

 • η TÜV AUSTRIA Hellas διαθέτει ικανούς και έμπειρους επιθεωρητές με τεχνογνωσία και εξειδίκευση στα αιολικά συστήματα και στην επιθεώρησή τους
 • η TÜV AUSTRIA Hellas είναι πρωτοπόρος και κατέχει ηγετική θέση στην αγορά με αξιόπιστες και διαπιστευμένες υπηρεσίες ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • η πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA Hellas γίνεται κατόπιν πλήρους επιθεώρησης των διαδικασιών εγκατάστασης
 • μετά τον έλεγχο, η TÜV AUSTRIA Hellas εκδίδει τελικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εγκατάστασης ή/και τεκμηριωμένη έκθεση περιοδικού ελέγχου (periodical inspection audit report) ως προς τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης ή/και των εφαρμοζόμενων διεθνών προτύπων.

H TÜV AUSTRIA Hellas διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην επιθεώρηση και πιστοποίηση έργων παραγωγής ενέργειας, έχοντας ήδη συνεργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τις μεγαλύτερες εταιρείες εγκατάστασης και παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.