Υπηρεσίες: Βιομηχανικοί Έλεγχοι - Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων HD 384 | TÜV AUSTRIA Hellas
Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων HD 384

Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων HD 384

Η TÜV AUSTRIA Hellas, στον τομέα των ελέγχων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Έλεγχο της συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της σχετικής νομοθεσίας (Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, Υ.Α.ΦΑ΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.04.2011). Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων.
 • Eκπαίδευση πάνω στις απαιτήσεις του προτύπου HD 384, στις μεθοδολογίες και τα όργανα ελέγχου.
 • Θερμογράφηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από πιστοποιημένους θερμογράφους.
 • Έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση και Υψηλή Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες, προστασίες, γειώσεις, καλώδια).
 • Ειδικές μετρήσεις στη μέση και υψηλή τάση.
 • Εύρεση σφαλμάτων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Πραγματογνωμοσύνες

 

Ελληνική Νομοθεσία

 

Από το Μάρτιο του 2006 ξεκίνησε η αποκλειστική εφαρμογή του νέου κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (HD 384), βάσει της Υπουργικής Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στόχος της εφαρμογής του νέου κανονισμού είναι η διασφάλιση του πολίτη από τη χρήση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με πρότυπα τα οποία ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο νέος κανονισμός καλύπτει την απαραίτητη πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση αστοχίας υλικού και συσκευών με τις αποδεκτές από αυτόν λύσεις (γειώσεις, ηλεκτρονόμοι διαφυγής κλπ).
Ο ίδιος ο κανονισμός, σε συνδυασμό με την ΥΑ Φ.7.5/1816/88, ρυθμίζει επίσης θέματα προστασίας από υπερτάσεις, γειώσεων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και του τρόπου και χρόνου ελέγχου και επανελέγχου τους. Ο παραπάνω κανονισμός αφορά σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κατοικιών και επαγγελματικών χωρών.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΥΑ Φ.7.5/1816/88 - ΦΕΚ 470B/5.3.2004 άρθρο 5) είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση αρχικών ελέγχων και επανελέγχων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από την 1η Μαρτίου 2006.

 

Το άρθρο 5 αναφέρει:

 1. Με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του προτύπου.
 2. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της.
 3. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:
  • για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
  • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
  • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
  • για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο
  • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
  • μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων
  • για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν την επανασύνδεση
  • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.
 4. Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχουν ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

 

Το πρότυπο που είναι σε ισχύ είναι το ΕΛΟΤ HD 384.

 

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της TÜV AUSTRIA Hellas αφορούν:

 • Οικίες – Πολυκατοικίες – Κοινόχρηστοι χώροι
 • Εργοστάσια
 • Υποσταθμούς Μέσης και Υψηλής Τάσης
 • Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Δίκτυα Χαμηλής Τάσης
 • Εγκαταστάσεις όπου εφαρμόζεται η καθοδική προστασία

 

Εμπειρία

Οι επιθεωρητές της TÜV AUSTRIA Hellas έχουν επιθεωρήσει μεγάλο πλήθος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αλβανία, Τουρκία, Ρουμανία) και έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία ώστε να διασφαλίζουν το ποιοτικότερο αποτέλεσμα για τον τελικό χρήστη. Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με διακριβωμένα όργανα ελέγχου.