Υπηρεσίες: Βιομηχανικοί Έλεγχοι - Τεχνολογία Συγκολλήσεων | TÜV AUSTRIA Hellas
Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Ένας από τους Τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται πολύ έντονα η TÜV AUSTRIA Hellas, είναι οι Συγκολλήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

•  Πιστοποίηση Διαδικασιών Συγκόλλησης και Συγκολλητών
Με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας κατασκευών, εργασιών και εργαζομένων, η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποιεί διαδικασίες συγκόλλησης και συγκολλητές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

•  Έλεγχοι συγκολλήσεων
Οι Έλεγχοι διενεργούνται από άρτια εκπαιδευμένους επιθεωρητές, που διαθέτουν Πιστοποιητικά Level II ή III για όλες τις βασικές μεθόδους Μη Καταστροφικών Ελέγχων (Οπτικός, Υπέρηχοι, Ραδιογραφίες, Μαγνητικά Σωματίδια, Διεισδυτικά Υγρά).

•  Σεμινάρια
Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει ανοιχτά και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια στα ακόλουθα αντικείμενα: τεχνολογία συγκολλήσεων, σχεδιασμός και συμβολισμός συγκολλήσεων, ανάλυση και πρόληψη αστοχιών, πρόληψη και προστασία από διάβρωση.