Υπηρεσίες: Βιομηχανικοί Έλεγχοι - ΑΤΕΧ | TÜV AUSTRIA Hellas
ΑΤΕΧ

ΑΤΕΧ

H TÜV AUSTRIA Hellas δραστηριοποιείται και στον τομέα της αντιεκρηκτικής προστασίας δια μέσου του μητρικού Οργανισμού TÜV AUSTRIA GROUP που είναι κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΑΤΕΧ.
Από την 1.7.2003 είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της Οδηγίας 94/9/ΕΚ σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. H εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας έγινε με τη σχετική απόφαση Β17081/2964 (ΦΕΚ Β’157/13.03.96).
Επιπλέον με το ΠΔ 42/2003 (ΦΕΚ Α’44/21.02.2003) έγινε υποχρεωτική η εφαρμογή της Οδηγίας 99/92/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων που είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Σύμφωνα με αυτή, όσοι χώροι εργασίας χρησιμοποιούνται, στους οποίους είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες (π.χ. διυλιστήρια, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις παραγωγής πετροχημικών προϊόντων κα), πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας 99/92/ΕΚ.