Υπηρεσίες: Βιομηχανικοί Έλεγχοι - Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου | TÜV AUSTRIA Hellas
Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου

Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου

H TÜV AUSTRIA Hellas δραστηριοποιείται στην επιθεώρηση τεχνικών έργων (τομέας παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών - Τρίτου Μέρους) - Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ).
Ως Ο.Π.Ε. έχει επιθεωρήσει πλήθος μεγάλων τεχνικών έργων, σε ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων. Έργα που έχει αναλάβει, αφορούν σε έργα πολιτικού μηχανικού, φράγματα, υδραυλικά έργα, μεταλλικές κατασκευές, οδοποιία, κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Ο έλεγχος και η διασφάλιση της εφαρμογής των προδιαγραφών στα έργα αποτελεί σήμερα προτεραιότητα για όλους όσοι εμπλέκονται στην κατασκευή των τεχνικών έργων. Ο οργανισμός TÜV AUSTRIA Hellas, διαθέτοντας ειδικευμένους και έμπειρους επιθεωρητές, εγγυάται την αντικειμενική επιβεβαίωση που απαιτείται στα σύγχρονα τεχνικά έργα.
Οι επιθεωρήσεις, που διενεργεί η TÜV AUSTRIA Hellas, αφορούν σε:
•  έγκριση & έλεγχο εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργου,
•  εγκρίσεις υλικών και μεθοδολογία εργασιών,
•  επιθεωρήσεις κατά την κατασκευή,
•  τελικές δοκιμές & έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων,
•  επικύρωση εργαστηριακών ελέγχων & δοκιμών,
•  επιθεωρήσεις εργοταξιακών εγκαταστάσεων (παρασκευαστήρια, εργαστήρια κ.α.).