Υπηρεσίες: Βιομηχανικοί Έλεγχοι - Πιστοποίηση CE Προϊόντων | TÜV AUSTRIA Hellas
Πιστοποίηση CE Προϊόντων

Πιστοποίηση CE Προϊόντων

Ο οργανισμός TÜV AUSTRIA Hellas σε συνεργασία με τη μητρική εταιρία TÜV AUSTRIA δραστηριοποιείται στην πιστοποίηση CE προϊόντων.
Ο Έλεγχος πραγματοποιείται από έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και εκδίδεται Πιστοποιητικό που δηλώνει τη συμμόρφωση του εξοπλισμού σύμφωνα με την εκάστοτε Ευρωπαϊκή Οδηγία.
H TÜV AUSTRIA Hellas είναι κοινοποιημένος οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με αριθμό κοινοποίησης 0906) για τις ακόλουθες οδηγίες: 97/23/ΕΚ (Εξοπλισμός Υπό Πίεση) και 2009/105/ΕΚ (Απλά Δοχεία Πίεσης).