Υπηρεσίες: Βιομηχανικοί Έλεγχοι - Εξοπλισμός υπό πίεση | TÜV AUSTRIA Hellas
Εξοπλισμός υπό πίεση

Εξοπλισμός υπό πίεση

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τον έλεγχο και πιστοποίηση Εξοπλισμού Υπό Πίεση (π.χ. λέβητες, αεροφυλάκια, υπέργειες και υπόγειες δεξαμενές υγραερίου, συγκροτήματα σωληνώσεων). Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και διεθνή πρότυπα, όπως επίσης και την πιστοποίηση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον Εξοπλισμό Υπό Πίεση (97/23/ΕΚ - PED), με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 16289/330/1999 (ΦΕΚ Β’987/27.05.1999).
Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και για την πιστοποίηση Απλών Δοχείων Πίεσης σύμφωνα με τη σχετική  Ευρωπαϊκή Οδηγία (2009/105/ΕΚ - SPVD)
Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι κοινοποιημένος φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (αριθμός κοινοποίησης 0906) για τις δύο ανωτέρω Οδηγίες: 97/23/ΕΚ (Εξοπλισμός Υπό Πίεση) και 2009/105/ΕΚ (Απλά Δοχεία Πίεσης).