Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Διαχείριση Παρασίτων "CEPA Certified®" | TÜV AUSTRIA Hellas
Διαχείριση Παρασίτων

Διαχείριση Παρασίτων "CEPA Certified®"

Το CEPA Certified®  αποτελεί ένα Σχήμα Πιστοποίησης που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επαγγελματία πάροχο Υπηρεσιών Διαχείρισης Παρασίτων (Pest Controller), να προβάλει τεκμηριωμένα και αξιόπιστα την ποιότητα των υπηρεσιών του, οι οποίες διενεργούνται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 16636 Pest management service requirements’.

Η CEPA είναι η Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Διαχείρισης Παρασίτων (Confederation of European Pest Management Associations) και αντιπροσωπεύει 25 εθνικούς σχετικούς συνδέσμους, με 10.000 βιομηχανίες και επιχειρήσεις.

Το πρότυπο ΕΝ 16636 καθορίζει όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες επιθεωρούνται μέσω του σχήματος CEPA Certified®,με στόχο την αποτελεσματικότητα στην προστασία του πελάτη, της δημόσιας υγείας, καθώς και του περιβάλλοντος.

Το πρότυπο ΕΝ 16636 συνδυάζεται αρμονικά με κάθε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) ή άλλου σχετικού προτύπου (πχ ISO 14001, OHSAS 18001), που κάθε συναφής επιχείρηση εφαρμόζει ή επιθυμεί να εφαρμόζει παράλληλα με το CEPA Certified® .

Τα κοινά χαρακτηριστικά στις απαιτήσεις των προτύπων αυτών, επιτρέπουν ταυτόχρονα την εύκολη προσαρμογή των πιστοποιημένων επιχειρήσεων πχ. με ISO 9001, στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 16636 και στην πιστοποίηση CEPA Certified®.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Επίσημη Αναγνώριση
  • Νέα

Τα κυριότερα οφέλη για τις πιστοποιημένες CEPA Certified® επιχειρήσεις είναι τα εξής:

  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω του πλέον αντιπροσωπευτικού και εξειδικευμένου στο χώρο σχήματος πιστοποίηση,
  • Εύκολη και αξιόπιστη προβολή του επαγγελματικού προφίλ της επιχείρησης προς τους πελάτες της,
  • Ανάδειξη της σπουδαιότητας της ποιότητας των υπηρεσιών, έναντι του κόστους παροχής τους.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS κατέχει εξέχουσα θέση στην Ελληνική αγορά των επιχειρήσεων Διαχείρισης Παρασίτων, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία που διαθέτει, καθώς και την κατάρτιση και τεχνική επάρκεια, αλλά και την τεχνογνωσία των αναγνωρισμένων από την CEPA επιθεωρητών της για τις υπηρεσίες πιστοποίησης CEPA Certified®.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS,  έχει αναγνωριστεί από τη CEPA (Confederation of European Pest Management Associations) και συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων φορέων Ελέγχου Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στην Ευρώπη, που έχουν εξουσιοδότηση παροχής της υπηρεσίας πιστοποίησης CEPA Certified®.

  • 18/12/2015 Η Πρώτη πιστοποιημένη επιχείρηση Διαχείρισης Παρασίτων στην Κύπρο από την TÜV AUSTRIA HELLAS
  • 29/01/2016 Πρώτη πιστοποίηση της TÜV AUSTRIA HELLAS στην Ελλάδα επιχείρησης Διαχείρισης Παρασίτων