Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Καλλυντικά Προϊόντα ISO 22716 | TÜV AUSTRIA Hellas
Καλλυντικά Προϊόντα ISO 22716

Καλλυντικά Προϊόντα ISO 22716

Το πρότυπο ISO 22716 αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας για την παραγωγή, την συσκευασία, τον έλεγχο, την αποθήκευση και την διανομή των Καλλυντικών Προϊόντων, καθώς και ένα εργαλείο για την συμμόρφωση των ανωτέρω δραστηριοτήτων με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του νέου Κανονισμού Ε.Ε. 1223/2009.

Το πρότυπο καλύπτει  τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθούνται και εφαρμόζονται από τις εταιρίες καλλυντικών προϊόντων μέσω της τήρησης των Ορθών Πρακτικών Παραγωγής (GMPs) των Καλλυντικών προϊόντων.

Το πρότυπο ISO 22716  απευθύνεται σε παραγωγούς, εισαγωγείς, εξαγωγείς, καθώς και σε διανομείς καλλυντικών προϊόντων που επιδιώκουν συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη μέσω προϊόντων ποιότητας με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών. Ακολουθώντας θεμελιώδεις αρχές των Συστημάτων Διαχείρισης, το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους οργανισμούς Καλλυντικών Προϊόντων  ανεξαρτήτως μεγέθους.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις

Η συνεχής εφαρμογή του προτύπου ISO 22716 παρέχει την δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση Καλλυντικών Προϊόντων:

  • Να αποδεικνύει εύκολα την συμμόρφωση με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Να διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την διανομή του προϊόντος.
  • Να εισάγει αρχές και απαιτήσεις που αποβλέπουν στην συνεχή βελτίωση των διεργασιών της.
  • Να αυξάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της στην αγορά των καλλυντικών.
  • Να διευκολύνει την εισαγωγή των προϊόντων της στην παγκόσμια αγορά των καλλυντικών.

H TÜV AUSTRIA Hellas διαθέτει στο δυναμικό της έμπειρους και άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επιθεωρητές από τον χώρο της παραγωγής των καλλυντικών.

 

Η  TÜV AUSTRIA Hellas χορηγεί στις συμβαλλόμενες επιχειρήσεις της πιστοποιητικά ISO 22716, με την Διαπίστευση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Η  TÜV AUSTRIA Hellas είναι ο πρώτος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα που έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ για την πιστοποίηση βάσει του προτύπου ISO 22716.