Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Διαχειριστική Επάρκεια ΕΛΟΤ 1429 | TÜV AUSTRIA Hellas
Διαχειριστική Επάρκεια ΕΛΟΤ 1429

Διαχειριστική Επάρκεια ΕΛΟΤ 1429

Το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, όπως εξειδικεύεται με τους  οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1 (Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση δημόσιων τεχνικών έργων υποδομής), ΕΛΟΤ 1431-2 (Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών) και ΕΛΟΤ 1431-3 (Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα), αποτελεί ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της Διοικητικής Ικανότητας των Δημόσιων Οργανισμών, σύμφωνα με τον ΟΔΗΓO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020, που επιθυμούν να διαχειρίζονται και να υλοποιούν έργα δημόσιου χαρακτήρα. Ως αντικειμενική απόδειξη της Διοικητικής Ικανότητας των Οργανισμών αποτελεί το έγκυρο και το ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης τους που επιβεβαιώνει ότι το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας τους εφαρμόζεται και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου και των αντίστοιχων Οδηγών.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες σε Οργανισμούς που υλοποιούν δημόσια τεχνικά έργα υποδομής και/ή συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και/ή συγκεκριμένες δράσεις με ίδια μέσα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αρχικής επιθεώρησης, εκδίδεται για τους Δημόσιους Φορείς «επιβεβαίωση / πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας» τριετούς διάρκειας, που επιβεβαιώνει την ικανότητα τους να διαχειρίζονται και να υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά μόνο τους Δημόσιους Οργανισμούς που διαχειρίζονται συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 (τεχνικά, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα), όπως οι Δήμοι και που επιθυμούν να συμμορφώνονται με τον ΟΔΗΓO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020.

 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Διαπιστεύσεις
 • Νέα

Τα πλεονεκτήματα των πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας για τους Δημόσιους Οργανισμούς, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 και τους αντίστοιχους Οδηγούς, από την TÜV AUSTRIA HELLAS είναι τα εξής:

 • Τεκμηρίωση της Διοικητικής Ικανότητας τους
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης τους με τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Επιβεβαίωση της επάρκειας τους σε πόρους και υλικοτεχνική υποδομή
 • Επιτυχημένη (αποδοτική, αποτελεσματική, ποιοτική) υλοποίηση και διαχείριση των έργων
 • Συνεχής αξιολόγηση των οργανωτικών σχημάτων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση και την εκτέλεση των έργων
 • Πρόληψη από τον εντοπισμό τυχόν ευρημάτων κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα κλπ.

Το δυναμικό της TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει ικανότατους επιθεωρητές με πολυετή εμπειρία στην επιθεώρηση της διαχείρισης και υλοποίησης των δημοσίων έργων, που είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή ενημέρωση.

Η διαπίστευση στην TÜV AUSTRIA HELLAS έχει αποδοθεί από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) και το διαπιστευμένο «πιστοποιητικό/ επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας» ενός Οργανισμού είναι πλήρως ισότιμο/η και αναγνωρίσιμο/η από τις αρμόδιες  Διαχειριστικές Αρχές, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (Ν. 4314/2014). 

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία