Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Επαληθεύσεις Εταιρικών Κοινωνικών Απολογισμών | TÜV AUSTRIA Hellas
Επαληθεύσεις Εταιρικών Κοινωνικών Απολογισμών

Επαληθεύσεις Εταιρικών Κοινωνικών Απολογισμών

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν, επομένως, να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και να εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή την «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».

Στα πλαίσια αυτά, η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της διάφορα εργαλεία, σύμφωνα με τα οποία μπορεί να αναπτύξει και να εκδώσει απολογισμούς αειφορίας ή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως είναι το G.R.I., το ISO 26000 και το Global Compact (COP). Όλες οι κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν, μπορούν να εντάξουν στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (GRI / ISO26000 / COP).

  • G.R.I.
  • ISO 26000
  • C.O.P.
  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Νέα

Το Global Reporting Initiative (GRI) είναι κατευθυντήριες οδηγίες υποβολής εκθέσεων αειφορίας που αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να υποβάλουν αναφορές σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδόσεις, την κοινωνική ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αυξήσουν την υπευθυνότητά τους. Η TÜV AUSTRIA Hellas αναλαμβάνει τον έλεγχο απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το GRI-G3.1 και GRI-G4 και έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων αξιολόγησης επιπέδου και διασφάλισης ποιότητας.

Το ISO 26000 είναι περισσότερο οδηγός και όχι πρότυπο απαιτήσεων. Συνεπώς δεν πιστοποιείται. Βοηθάει όμως τους οργανισμούς να «μεταφράσουν» τις αρχές σε αποτελεσματικές ενέργειες και δράσεις και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την κοινωνική ευθύνη. Η TÜV AUSTRIA Hellas αναλαμβάνει τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του ISO 26000 στην επιχείρησή σας και εκδίδει βεβαίωση ορθής εφαρμογής.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών δεσμεύονται να κάνουν τις 10 αρχές του Global Compact μέρος των επιχειρηματικών στρατηγικών τους και εργασιών. Οι εταιρείες δεσμεύονται επίσης να εκδίδουν ετήσια Communication on Progress (C.O.P.), και να δημοσιοποιούν στους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ., επενδυτές, καταναλωτές, την κοινωνία των πολιτών, κυβερνήσεις, κλπ) στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Η TÜV AUSTRIA Hellas αναλαμβάνει τον έλεγχο της ορθής ενσωμάτωσης στον απολογισμό εταιρικής ευθύνης της επιχείρησής σας, των αρχών και πρακτικών του Global Compact (GC Active & Advanced Level) και εκδίδει βεβαίωση ορθής εφαρμογής ως προς τις οδηγίες του προτύπου αυτού.

Οι εταιρείες που έχουν επαληθευθεί για την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (GRI / ISO26000 / COP) έχουν την επιβεβαίωση ενός ανεξάρτητου οργανισμού ότι:

  • αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον
  • σέβονται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, το σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής)
  • έχουν υποβάλει έγκυρες εκθέσεις αειφορίας και αναφορές σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδόσεις, την κοινωνική ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι πρωτοπόρος στην αγορά με αξιόπιστες υπηρεσίες στο χώρο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και έχει ήδη συνεργαστεί στο πεδίο της εξωτερικής επαλήθευσης και της παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης με εταιρείες και ομίλους που εκδίδουν απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης. Οι επιθεωρήσεις / επαληθεύσεις γίνονται από πιστοποιημένους και έμπειρους, σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επιθεωρητές της TÜV AUSTRIA Hellas με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης των επιχειρήσεων και την παροχή προστιθέμενης αξίας σε κάθε επιθεώρηση.