Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Διαχείριση της Ενέργειας- ISO 50001 | TÜV AUSTRIA Hellas
Διαχείριση της Ενέργειας- ISO 50001

Διαχείριση της Ενέργειας- ISO 50001

Το Πρότυπο ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για τη διαχείριση της ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης. Το ISO 50001 καθιερώνει συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω προγραμμάτων διαχείρισης της ενέργειας και συστηματικής παρακολούθησης των ενεργειακών μεταβλητών. Η δομή του είναι παρόμοια με αυτήν άλλων αντίστοιχων προτύπων, όπως το ISO 14001, κάτι που διευκολύνει στην ενσωμάτωσή του σε ήδη εφαρμοζόμενα από την επιχείρηση αντίστοιχα συστήματα.

Ένα σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί από όλες οι κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Διαπιστεύσεις
 • Νέα

Το σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των ενεργειακών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

 • τη συστηματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων,
 • την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και της μείωσης των εκπομπών CO2,
 • τη μείωση κόστους,
 • τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις,
 • τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης του οργανισμού,
 • τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό και τρίτους,
 • τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.

Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται από πιστοποιημένους και έμπειρους επιθεωρητές / επαληθευτές με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής διαχείρισης και την παροχή διαπιστευμένου πιστοποιητικού διεθνούς κύρους και αξιοπιστίας, που θα αποδεικνύει σε τρίτους τη δέσμευση της επιχείρησης για την αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση και για την παροχή προστιθέμενης αξίας σε κάθε επιθεώρηση.

Η TÜV AUSTRIA Hellas αναλαμβάνει την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας βάσει του Προτύπου ISO 50001 και είναι Διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. για την υπηρεσία αυτή.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία