Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Βιολογικά Προϊόντα | TÜV AUSTRIA Hellas
Βιολογικά Προϊόντα

Βιολογικά Προϊόντα

Η TÜV AUSTRIA Hellas αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες στον τομέα των τροφίμων παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008 καθώς και την Εθνική Νομοθεσία. 

Η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων απευθύνεται σε:

  • Παραγωγούς – επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη φυτική παραγωγή.
  • Παραγωγούς – επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ζωική παραγωγή.
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ζωοτροφές.
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, τυποποίηση, αποθήκευση, εμπορία και εισαγωγή βιολογικών προϊόντων.
  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008:

• Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάθεση βιολογικών προϊόντων στην αγορά.

• Επικυρώνει την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων για τη βιολογική παραγωγή.

• Μειώνει τον κίνδυνο διοχέτευσης στην αγορά βιολογικών προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

Η εγκυρότητα και η αναγνωρισιμότητα του σήματος της TÜV AUSTRIA Hellas:

• Ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα.

• Φέρει και μεταφέρει στην Ελληνική αγορά την αξιοπιστία και τη δύναμη ενός από τους πιο Ιστορικούς και Μεγαλύτερους Οργανισμούς Επιθεώρησης και Πιστοποίησης της Ευρώπης.

 

Η TÜV AUSTRIA Hellas αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνική επάρκεια και την τεχνογνωσία των επιθεωρητών της παρέχει υπεύθυνες, αμερόληπτες, αξιόπιστες και υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Η TÜV AUSTRIA Hellas έλαβε σχετική διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β 599/14.03.2013) για την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων τόσο στην πρωτογενή παραγωγή όσο και στη μεταποίηση. Ο κωδικός αριθμός που αποδόθηκε στην ΤÜV AUSTRIA Hellas είναι ο GR-BIO-15.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία