Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ΕΝ ISO 39001 | TÜV AUSTRIA Hellas
Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ΕΝ ISO 39001

Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ΕΝ ISO 39001

Το πρότυπο EN ISO 39001 ορίζει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας με βασικό στόχο τη μείωση / εξάλειψη των οδικών ατυχημάτων. Η εφαρμογή του ΕΝ ISO 39001 απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται στόλο οχημάτων κάθε κατηγορίας/μεγέθους για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και σε διαχειριστές οδικών δικτύων.

Στόχος του ΕΝ ISO 39001 είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή διεργασιών που θα βοηθούν τον οργανισμό να ελέγχει όλες τις δραστηριότητές του που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την οδική ασφάλεια (μεταφορά και μετακίνηση προσωπικού, μεταφορά προϊόντων κτλ.).

Η εφαρμογή του προτύπου δεν απαλλάσσει τους οργανισμούς από την υποχρέωση να υπακούν στον Κ.Ο.Κ. και στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, αλλά την υποστηρίζει και την ενθαρρύνει.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας βάσει του ΕΝ ISO 39001 μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν, και ανεξάρτητα από το αν είναι ιδιωτικές ή ανήκουν στο δημόσιο.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Η εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας συνδράμει την επιχείρηση:

  • στην αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της χρήσης του οδικού δικτύου, στην εφαρμογή προγραμμάτων και στη λήψη μέτρων μείωσης της επικινδυνότητας
  • στην τελική μείωση των οδικών ατυχημάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης
  • στην επίτευξη συνεχών βελτιώσεων της επίδοσής της σε θέματα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας
  • στη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας
  • στη μείωση του κόστους από τα ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη).

Η TÜV AUSTRIA Hellas αναλαμβάνει την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 39001.

Οι επιθεωρήσεις βάσει του ΕΝ ISO 39001 γίνονται από πιστοποιημένους και έμπειρους επιθεωρητές, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης των επιχειρήσεων σε θέματα που σχετίζονται με την Οδική Ασφάλεια και την παροχή προστιθέμενης αξίας σε κάθε επιθεώρηση.

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. για την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας βάσει του Προτύπου ISO 39001:2012.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία