Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Προϊόντα Δομικών Κατασκευών | TÜV AUSTRIA Hellas
Προϊόντα Δομικών Κατασκευών

Προϊόντα Δομικών Κατασκευών

Η κοινοποίηση της TÜV AUSTRIA Hellas με αριθμό 0906, μεταξύ άλλων πιστοποιήσεων και τεχνικών ελέγχων, αφορά στις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΕ 305/2011 (CPR - Constructions Product Regulation), για την πιστοποίηση των Δομικών Προϊόντων και του Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο Δομικών Προϊόντων (Factory Production Control). Ο CPR είναι σε πλήρη εφαρμογή από 01/07/2013, αντικαθιστώντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/EOK (CPD - Constructions Product Directive). Στη CPD ορίζεται ως Προϊόν του Τομέα των Δομικών Κατασκευών κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωματωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δομικά έργα. Η CPD ψηφίστηκε προκειμένου να καταργήσει τεχνικά εμπόδια, που υπάρχουν στην εμπορία των Δομικών Προϊόντων μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ. Όπως η CPD, έτσι και ο CPR προνοεί για τη σήμανση CE των Δομικών Προϊόντων, μέσω ενός Συστήματος Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Επίδοσης, ενός συμφωνημένου συστήματος βεβαίωσης της πιστότητας και ενός πλαισίου Κοινοποιημένων Φορέων.

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε κατασκευαστές – παραγωγούς Δομικών Προϊόντων και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, σε εισαγωγείς Δομικών Προϊόντων στην αγορά της ΕΕ και σε διανομείς Δομικών Προϊόντων. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης που παρέχει η TÜV AUSTRIA Hellas αφορούν το τσιμέντο (ΕΝ 197-1 & ΕΝ 413-1/2), τα πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων τοιχοποιίας και ενεμάτων (ΕΝ 934-2, 3, 4 & 5), τα προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα (ΕΝ 1504-2, 3, 4, 5, 6 & 7), το αλουμίνιο και τα κράματα αλουμινίου (ΕΝ 15088), την κατασκευή έργων από χάλυβα και αλουμίνιο (ΕΝ 1090-1), τα αδρανή υλικά (ΕΝ 12620, ΕΝ 13242, ΕΝ 13043, ΕΝ 13450 & ΕΝ 13139), τα ασφαλτομίγματα (ΕΝ 13108-1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7), τα προϊόντα ασφάλτου (ΕΝ 13924, ΕΝ 13808, ΕΝ 14023, ΕΝ 12591 & ΕΝ 15322), τη δομική άσβεστο (ΕΝ 459-1) και τα κονιάματα τοιχοποιίας (ΕΝ 998-2).

  • Εμπειρία
  • Νέα

Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει ήδη πολύ μεγάλη εμπειρία σχετικών επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτει επιθεωρητές με βιομηχανική, κατασκευαστική και εργαστηριακή εμπειρία, οι οποίοι συνδυάζουν την αξιοπιστία, την εμπορική αντίληψη, την ακεραιότητα και τη γνωστική επάρκεια με την αποδοτικότητα. 

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία