Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής ISO 20000 | TÜV AUSTRIA Hellas
Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής  ISO 20000

Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής ISO 20000

Το πρότυπο ISO 20000-1 περιγράφει ένα σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής, με στόχο τη διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής σε αποδεκτό προδιαγεγραμμένο και συμφωνημένο επίπεδο. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas προσφέρει αναγνωρισμένες από την APMG υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης υψηλής αξίας βάσει των απαιτήσεων του ISO 20000. 

Ένα σύστημα διαχείρισης  υπηρεσιών πληροφορικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 20000 μπορεί να εφαρμοστεί από επιχείρηση ή τμήμα οργανισμού που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής ανεξάρτητα από το μέγεθός του ή το ειδικό του αντικείμενο. Στους επιλέξιμους για την επιθεώρηση και πιστοποίηση οργανισμούς δεν ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο της πληροφορικής.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Μερικά από τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής βάσει του ISO 20000-1 είναι:

  • η από κοινού συμφωνία με τον πελάτη (εσωτερικό ή εξωτερικό) για το επίπεδο παροχής της υπηρεσίας
  • η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για το σχεδιασμό, υλοποίηση, οργάνωση, βελτίωση και παρακολούθηση των διαδικασιών πληροφορικής
  • η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος
  • μέσω του πιστοποιητικού δίνεται αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για την διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής
  • το πιστοποιητικό έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

Η TÜV AUSTRIA Hellas κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στις επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις βάσει του ISO 20000. H TÜV AUSTRIA Hellas έχει ήδη πιστοποιήσει πλήθος από εσωτερικούς (μέσα στον οργανισμό) παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, όπως τμήματα πληροφορικής, και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής προς τρίτους (outsourcing).

Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει στο δυναμικό της έμπειρους επιθεωρητές με πολυετή εμπειρία στο εξειδικευμένο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα που αναγνωρίστηκε για τις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής σύμφωνα με το ISO 20000-1 από τον ιδιοκτήτη του σχήματος, APMG. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την TÜV AUSTRIA Hellas φέρουν και το λογότυπο της APMG. Όλα τα πιστοποιητικά βάσει του ISO 20000-1 αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.isoiec20000certification.com

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία