Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Πάροχοι Επικοινωνίας ΕΛΟΤ 1435 | TÜV AUSTRIA Hellas
Πάροχοι Επικοινωνίας ΕΛΟΤ 1435

Πάροχοι Επικοινωνίας ΕΛΟΤ 1435

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 σχετικά με τις υπηρεσίες επικοινωνίας αποτελεί το εθνικό πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας που πρέπει να ικανοποιούν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, προκειμένου να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να παρέχουν στους πελάτες τους αξιόπιστες υπηρεσίες επικοινωνίας.

Η ανάπτυξη του  προτύπου ΕΛΟΤ 1435 προέκυψε από την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης, από τις αναθέτουσες Αρχές, υπηρεσιών επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε ιδιωτικές ή δημόσιες διαφημιστικές επιχειρήσεις.

Το ΕΛΟΤ 1435 μπορεί να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και το είδος των υπηρεσιών επικοινωνίας. Παρόλα αυτά, αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο των μεγάλων διαφημιστικών εταιρειών της Ελλάδας (μαζί με την πιστοποίησή τους στο ISO 9001).

Ο Ν. 3688/2006 (ΦΕΚ Α 163/05-08-2008) ορίζει ως υποχρεωτική την πιστοποίηση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1435 για όλες τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όμως το πρότυπο  αναμένεται να αποτελεί απαίτηση και για μεγάλα ιδιωτικά projects.

 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Διαπιστεύσεις
 • Νέα

Τα οφέλη που προκύπτουν από την πιστοποίηση μιας εταιρείας, ανεξάρτητα από τη φύση του πελατολογίου της, συνοψίζονται στα εξής:

 • Συμμόρφωση με τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008), σύμφωνα με τον οποίο είναι απαραίτητη η πιστοποίηση προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
 • Βελτίωση της οργάνωσης, η οποία τελικά οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Συστηματικός έλεγχος διεργασιών / δραστηριοτήτων, ο οποίος έχει σαν αποτέλεσμα να διορθώνονται λάθη, με συνεχή βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.
 • Σαφής καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του προσωπικού, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητάς.
 • Αύξηση ικανοποίησης και εμπιστοσύνης Πελατών αλλά και της Αγοράς γενικότερα για την ικανότητά της να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες επικοινωνίας, με δεδομένο ότι η επιθεώρηση και η επακόλουθη πιστοποίηση γίνονται από έναν ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.
 • Παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι η εταιρεία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Σπουδαίο εργαλείο marketing, δεδομένης τόσο της οικονομικής κρίσης αλλά και της δυσφήμισης που έχουν υποστεί οι ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία έτη.
 • Σημαντική υπογράμμιση στην καλή λειτουργία και αξία της επιχείρησης, και κάλυψη πιθανών  μελλοντικών απαιτήσεων  μεγάλων ιδιωτικών projects

Η TÜV AUSTRIA Hellas διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους επιθεωρητές με μεγάλη εμπειρία στο διαφημιστικό κλάδο, στην εταιρική επικοινωνία και στο marketing.

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία