Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία OHSAS 18001 | TÜV AUSTRIA Hellas
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία OHSAS 18001

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία OHSAS 18001

Το πρότυπο OHSAS 18001 (και η αντίστοιχη ελληνική του απόδοση EΛΟΤ 1801), προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το πρότυπο OHSAS 18001 αποσκοπεί στην κάλυψη της υγείας και ασφάλειας στην Εργασία και όχι στην ασφάλεια προϊόντων ή διεργασιών.

Ένα σύστημα διαχείρισης κατά OHSAS 18001/EΛΟΤ 1801 μπορεί να εγκαθιδρυθεί, να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν. 

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία εκ μέρους της επιχείρησης συμβάλλει:

  • στην αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης της επικινδυνότητας (σε αποδεκτά επίπεδα) και ελαχιστοποίησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος
  • στην τελική μείωση των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση
  • στην επίτευξη συνεχών βελτιώσεων της επίδοσής της σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • στη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • στη μείωση του κόστους από τα ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη).

Οι επιθεωρήσεις γίνονται από πιστοποιημένους και έμπειρους επιθεωρητές, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης των επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και την παροχή προστιθέμενης αξίας σε κάθε επιθεώρηση.

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. για την Πιστοποίηση Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία βάσει των Προτύπων OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία