Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 | TÜV AUSTRIA Hellas
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης. Μέχρι το 2010 είχαν εκδοθεί 1.000.000 πιστοποιητικά παγκοσμίως.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 στην καθημερινή πρακτική λειτουργία μιας επιχείρησης δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα των παρακάτω:

  • Παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το παρεχόμενο προϊόν και/ή υπηρεσία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
  • Μείωση κόστους μέσω αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας.
  • Συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των εκπεφρασμένων αλλά και μελλοντικών αναγκών τόσο των πελατών όσο και των ενδιαφερομένων μερών (προσωπικό, μέτοχοι και κοινωνικό περιβάλλον).
  • Εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
  • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση νέων πελατών και επενδυτών σε διεθνείς αγορές.
  • Βελτιστοποίηση της απόδοσης των εταιρικών αποτελεσμάτων της Επιχείρησης, σε συνδυασμό με τους απαιτούμενους πόρους, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά της στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

H TÜV AUSTRIA Hellas έχει στο δυναμικό της έμπειρους και άρτια εκπαιδευμένους επιθεωρητές (μηχανολόγους, μεταλλειολόγους, ηλεκτρολόγους, χημικούς μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων), αναγνωρισμένους τόσο από την TÜV AUSTRIA όσο και από την TÜV AUSTRIA Hellas.

Η  TÜV AUSTRIA Hellas εκδίδει Διαπιστευμένα πιστοποιητικά είτε απευθείας μέσω της Διαπίστευσής της από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), είτε μέσω της μητρικής εταιρείας TÜV AUSTRIA και του Αυστριακού Συμβουλίου Διαπίστευσης.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία