Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - GLOBALG.A.P. Protocol- Υδατοκαλλιέργειες | TÜV AUSTRIA Hellas
GLOBALG.A.P. Protocol- Υδατοκαλλιέργειες

GLOBALG.A.P. Protocol- Υδατοκαλλιέργειες

Το GLOBALG.A.P. Ιχθυοκαλλιέργεια είναι ένα ιδιωτικό πρότυπο για ολόκληρη την αλυσίδα της Ιχθυοκαλλιέργειας. Αναπτύχθηκε και λειτουργεί από τη FoodPLUS GmbH στη Γερμανία. Το GLOBALG.A.P. είναι ένα ‘‘pre farm gate’’ πρότυπο πιστοποίησης προϊόντων και εφαρμόζεται μόνο σε εξημερωμένα είδη ψαριών και όχι σε ψάρια που αλιεύθηκαν και εκτρέφονται.

Οι σκοποί και στόχοι του προτύπου είναι:

 • να καθιερώσει ένα κοινό πρότυπο με ένα ομοιόμορφο σύστημα αξιολόγησης
 • να εξασφαλίσει τη συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης και GLOBALG.A.P. αναγνωρισμένους ελεγκτές και επιθεωρητές
 • να διασφαλίσει συγκρισιμότητα και διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
 • να μειώσει το κόστος και το χρόνο για τους προμηθευτές και για τους λιανεμπόρους.

Το GLOBALG.A.P. Ιχθυοκαλλιέργεια απευθύνεται σε όλους τους εκτροφείς ιχθυοκαλλιέργειας και ειδικότερα σε αυτούς που διαθέτουν προϊόντα σε λιανέμπορους. Το πρότυπο απαιτείται σε εταιρείες που στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην Ευρωπαϊκή αγορά.

 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Διαπιστεύσεις
 • Νέα

Οι απαιτήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (καταναλωτές, παραγωγούς, λιανεμπόρους,  αρχές) αυξάνονται συνεχώς. Η πιστοποίηση GLOBALG.A.P. Ιχθυοκαλλιέργεια παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία και το απαραίτητο τεκμήριο για την εταιρεία, παρέχοντας την απόδειξη για την ακόλουθη ολιστική προσέγγιση:

Ευζωία – Πρόνοια εργαζομένων – Ασφάλεια τροφίμων – Περιβάλλον & Βιοποικιλότητα - Ιχνηλασιμότητα

Πιο συγκεκριμένα:

Λειτουργικά οφέλη

 • επικοινωνία των στόχων και προσδοκιών της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και κοινή αντίληψη των λειτουργικών διαδικασιών της επιχείρησης
 • συνεχής και συστηματική ενημέρωση και προσαρμογή σε κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις
 • ορθολογική διαχείριση πόρων
 • άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς και ευελιξία στην προσαρμογή της επιχείρησης μέσα από την προσέγγιση «Ανάλυσης ρίσκου»
 • ενσωμάτωση καλών ιχθυοκαλλιεργητικών πρακτικών στην καλλιέργεια
 • αύξηση της εγρήγορσης και ενημέρωσης των εργαζομένων. 

Εμπορικά οφέλη

 • επίδειξη τεκμηριωμένης ικανότητας για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και ασφαλών τροφίμων
 • ενίσχυση της προωθητικής στρατηγικής και των εμπορικών στόχων του οργανισμού
 • χρήση και επικοινωνία του αναγνωρίσιμου λογοτύπου του GLOBALG.A.P. στην εταιρική επικοινωνία με ανάδειξη της συμμόρφωσης με ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο

H TÜV AUSTRIA Hellas έχει στο δυναμικό της έμπειρους και άρτια εκπαιδευμένους επιθεωρητές αναγνωρισμένους από το GLOBALG.A.P. για όλα τα υποπεδία του πεδίου Ιχθυοκαλλιέργεια.

Η  TÜV AUSTRIA Hellas εκδίδει Διαπιστευμένα πιστοποιητικά από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία