Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Επαλήθευση για την ανακύκλωση μετάλλων βάσει του Κανονισμού 333/2011 της Ε.Ε. | TÜV AUSTRIA Hellas
Επαλήθευση για την ανακύκλωση μετάλλων βάσει του Κανονισμού 333/2011 της Ε.Ε.

Επαλήθευση για την ανακύκλωση μετάλλων βάσει του Κανονισμού 333/2011 της Ε.Ε.

Οι Κανονισμοί 333/2011/ΕΕ του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2011 και ο 715/2013/ΕΕ του συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 2013  αφορούν στον τομέα της εμπορίας / ανακύκλωσης μετάλλων και έχουν ισχύ από την ημερομηνία εκδόσεώς τους, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τους δύο κανονισμούς θεσπίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένοι τύποι απορριμμάτων μετάλλων παύουν να αποτελούν απόβλητα. Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός 333/2011 αφορά στη μεταβίβαση από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο απορριμμάτων σιδήρου, χάλυβα, αλουμινίου, καθώς και κραμάτων αλουμινίου, ενώ ο Κανονισμός 715/2013 αφορά στη μεταβίβαση από τον παραγωγό σε άλλον κάτοχο απορριμμάτων χαλκού.

Κύριο στόχο των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποτελεί η ποιότητα των προϊόντων. Τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα (scrap) σιδήρου & χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού καθορίζουν ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα όταν, κατά τη μεταβίβαση από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο, πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ποιότητας (πχ. προσμίξεις <2%, απαλλαγή από έλαια, χωρίς ραδιενέργεια κτλ.).

Για κάθε φορτίο απορριμμάτων μετάλλων, ο πιστοποιημένος παραγωγός ή ο εισαγωγέας εκδίδει δήλωση συμμόρφωσης, την οποία διαβιβάζει στον επόμενο κάτοχο του φορτίου απορριμμάτων μετάλλων. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διακίνηση απορριμμάτων μετάλλων στην ΕΕ γίνεται εύκολα και χωρίς γραφειοκρατία, αφού δεν μεσολαβούν κρατικές ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες για τη διακίνησή τους.

Η διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων ανάκτησης σιδήρου-χάλυβα και αλουμινίου αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η διαχείριση της ποιότητας βαραίνει τον παραγωγό, ο οποίος και οφείλει να εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι συμβατό με τα κριτήρια περί αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων σιδήρου-χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού. Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας (π.χ. ISO 9001) περιλαμβάνει τεκμηριωμένες διαδικασίες και πρέπει να επαληθεύεται από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.  

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Κύριοι στόχοι των κανονισμών είναι:

  • η ικανή και επαρκής αντικατάσταση των φυσικών πόρων,
  • η διασφάλιση του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, καθώς και  
  • η σταθερότητα και ανάπτυξη της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών της Ε.Ε.

Οι εξειδικευμένοι επαληθευτές της TÜV AUSTRIA Hellas έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα να διεξάγουν προκαταρκτική και τελική αξιολόγηση για την ανακύκλωση μετάλλων βάσει των κανονισμών αυτών. Σημειώνεται ότι η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει ήδη την υπηρεσία πιστοποίησης με βάση τον Κανονισμό 333/2011 στις μεγαλύτερες εταιρείες ανακύκλωσης, εμπορίας σιδήρου, απόσυρσης/ ανακύκλωσης αυτοκινήτων και σκραπ μετάλλων, αλλά και υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης στις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας που σχετίζονται με την ανακύκλωση μετάλλων.

 

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους Οργανισμούς Πιστοποίησης / Επαλήθευσης που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο και διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ., παρέχει υπηρεσίες Επαλήθευσης για την ανακύκλωση μετάλλων βάσει των κανονισμών 333/2011 και 715/2013 της ΕΕ.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία