Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Επαλήθευση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου EU-ETS | TÜV AUSTRIA Hellas
Επαλήθευση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου EU-ETS

Επαλήθευση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου EU-ETS

Η Ελλάδα στα πλαίσια της εφαρμογής της συνθήκης του Κιότο για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα και προκειμένου να συμβάλει στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι υποχρεωμένη στην υποβολή αναφορών επαλήθευσης των υπόχρεων Ελληνικών επιχειρήσεων. Όλες οι υπόχρεες εγκαταστάσεις έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (EU-ETS), σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/29/ΕΚ (τροπ.2003/87/ΕΚ) σχετικά με τη θέσπιση Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου, των Κανονισμών 600/2012/ΕΕ και 601/2012/ΕΕ και της απόφασης 278/2011/ΕΕ.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει συντάξει το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής (ΕΣΚ) με το οποίο οι υπόχρεες εγκαταστάσεις Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών υποχρεούνται στον ετήσιο έλεγχο και επαλήθευση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, βάσει των δραστηριοτήτων τους.

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής (ΕΣΚ), που αφορά στη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων, κάθε επιχείρηση η οποία έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο αυτό έχει την υποχρέωση για υποβολή ετήσιας έκθεσης (έως 31 Μαρτίου κάθε έτους για το προηγούμενο έτος) προς το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Γ.Ε.Δ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Για την υποβολή της έκθεσης επαλήθευσης είναι απαραίτητη εκ του νόμου επιθεώρηση επαλήθευσης (και επικύρωσης) από Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης ο οποίος θα εξετάζει την εγκυρότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των συστημάτων παρακολούθησης και των σχετικών με τις εκπομπές αναφερομένων στοιχείων και πληροφοριών.

    Δήλωση Αμεροληψίας & Ανεξαρτησίας

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Τα οφέλη ενός οργανισμού από την επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις του συνοψίζονται στα εξής:

  • επαλήθευση από οργανισμό επαλήθευσης με υψηλό κύρος και αξιοπιστία
  • συσσωρευμένη εμπειρία επαληθεύσεων από το 2005, στη διάθεση του πελάτη
  • ευελιξία επαληθεύσεων από πολυπληθή ομάδα πιστοποιημένων επαληθευτών
  • έγκαιρη πληροφόρηση του πελάτη για τις νέες νομοθετικές εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι πιστοποιημένοι επαληθευτές της TÜV AUSTRIA Hellas έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα να διεξάγουν προκαταρκτική και τελική αξιολόγηση επαλήθευσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, καθώς και να παραδώσουν την τελική δήλωση επικύρωσης η οποία πρέπει να υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη ετήσια έκθεση εκπομπών.

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους Οργανισμούς Πιστοποίησης / Επαλήθευσης που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο, παρέχει υπηρεσίες επαλήθευσης των εκθέσεων εταιρειών που αναφέρονται στο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής για τα δικαιώματα εκπομπής αερίων Θερμοκηπίου. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas  είναι διαπιστευμένος φορέας από το Ε.ΣΥ.Δ. για την επαλήθευση των εκθέσεων εταιρειών που αναφέρονται στο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής για τα δικαιώματα εκπομπής αερίων Θερμοκηπίου.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία