Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Πρωτόκολλο Patients Friendly Hospitals | TÜV AUSTRIA Hellas
Πρωτόκολλο Patients Friendly Hospitals

Πρωτόκολλο Patients Friendly Hospitals

Σκοπός του Πρωτοκόλλου «PatientsFriendlyHospitals» είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για την επιθεώρηση και την πιστοποίηση Μονάδων Υγείας για τα καθορισμένα κριτήρια που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση και τη φιλικότητά τους προς τους χρήστες. 

Πεδίο Εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου αφορά αποκλειστικά σε Μονάδες Υγείας, με βάση τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που είναι σε θέση να υλοποιούν.

Φορέας Πιστοποίησης του παρόντος Πρωτοκόλλου, είναι η TÜV AUSTRIA HELLAS, ως ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα (από τη λήψη του αιτήματος για την ένταξη στο Σήμα Ποιότητας «PatientsFriendlyHospitals» μέχρι και την απονομή του πιστοποιητικού):

 1. Σχεδιασμός του ελέγχου:

Αφορά στην ανασκόπηση και αξιολόγηση των στοιχείων της ενδιαφερόμενης Μονάδας Υγείας για την ένταξη της στο Σήμα Ποιότητας «PatientsFriendlyHospitals», ώστε να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις του ελέγχου

 1. Συμφωνία και Προγραμματισμός ελέγχου:

Με τη Συμφωνία και τον Προγραμματισμό, καθορίζονται τα ακριβή στοιχεία και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου αναφορικά με:

 • Ομάδα ελέγχου, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια για το απαιτούμενο πεδίο εφαρμογής – δραστηριότητες
 • Διάρκεια ελέγχου, η οποία θα είναι επαρκής ώστε να ελεγχθούν όλες οι απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου
 • Χρονικός προσδιορισμός διενέργειας του ελέγχου σε συμφωνία με τη Μονάδα Υγείας
 1. Αναφορά αποτελεσμάτων (reporting):

Μετά από κάθε έλεγχο προετοιμάζεται μία πλήρης αναφορά αποτελεσμάτων. Η αναφορά υποδιαιρείται σε διαφορετικά τμήματα:

 • Πληροφορίες για την ταυτότητα της Μονάδας Υγείας (Επωνυμία, Διεύθυνση, κ.ά.)
 • Ακριβή περιγραφή των δραστηριοτήτων 
 • Αποτέλεσμα του ελέγχου
 • Περίληψη σε μορφή πίνακα για όλα τα κεφάλαια
 • Ανακεφαλαίωση όλων των κεφαλαίων και παρατηρήσεις.
 • Παρατηρήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου
 • Ξεχωριστός κατάλογος, (συμπεριλαμβανομένων των εξηγήσεων) όλων των απαιτήσεων που αξιολογήθηκαν
 • Έγκριση και απελευθέρωση της έκθεσης ελέγχου από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων της ΤΑΗ, για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Κριτήρια ελέγχου του Πρωτοκόλλου

Τα κριτήρια εντάσσονται στους ακόλουθους 5 πυλώνες:

 1. Διαδικασίες Διαχείρισης
 2. Αναμονή – Επικοινωνία – Administration –Διαχείριση Πληροφοριών  
 3. Εγκαταστάσεις – Υποδομές – Χώροι κοινού
 4. Προσωπικό – Εκπαίδευση
 5. Σχεδιασμός και Μηχανισμός μέτρησης και παρακολούθησης

PATIENTS FRIENDLY HOSPITALS CERTIFICATION PROTOCOL

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ PATIENTS FRIENDLY HOSPITAL