Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Περιβαλλοντικός Κανονισμός EMAS | TÜV AUSTRIA Hellas
Περιβαλλοντικός Κανονισμός EMAS

Περιβαλλοντικός Κανονισμός EMAS

Η συνεχής υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η κατανάλωση των φυσικών πόρων είναι δύο από τα μεγαλύτερα σύγχρονα προβλήματα στο πλανήτη μας. Ο κανονισμός EMAS είναι ένα Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993 (Κανονισμός 1836/1993), αναθεωρήθηκε το 2001 (Κανονισμός 761/2001), ενώ πλέον βρίσκεται στην τρίτη του έκδοση (Κανονισμός 1221/2009). Στην υλοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS και συνακόλουθα στην πιστοποίηση (περιβαλλοντική επαλήθευση) συμμετέχουν εθελοντικά οι επιχειρήσεις-οργανισμοί.

Η TÜV AUSTRIA Hellas αναλαμβάνει την Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του Περιβαλλοντικού Κανονισμού EMAS.

Ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS μπορεί να εφαρμοστεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα των οργανισμών, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Η υλοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS και η πιστοποίηση παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

  • την προστασία του περιβάλλοντος,
  • τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων,
  • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την αποφυγή προστίμων,
  • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση κόστους,
  • τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό,
  • τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.

Οι επιθεωρήσεις γίνονται από πιστοποιημένους και έμπειρους επαληθευτές με στόχο τη βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων και την παροχή δήλωσης επαλήθευσης διεθνούς κύρους και αξιοπιστίας που αποδεικνύει σε τρίτους τη δέσμευση της επιχείρησης για την αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της και την παροχή προστιθέμενης αξίας σε κάθε επιθεώρηση.

Η TÜV AUSTRIA Hellas αναλαμβάνει την Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του Κανονισμού EMAS III και είναι Διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. για το σκοπό αυτό.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία