Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Συστήματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας ISO 14001 | TÜV AUSTRIA Hellas
Συστήματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας ISO 14001

Συστήματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας ISO 14001

Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσηής της στον τομέα αυτό. Ένα σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 μπορεί να εφαρμοστεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν. Η TÜV AUSTRIA Hellas αναλαμβάνει την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του Προτύπου ISO 14001.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του ISO 14001 παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

  • την προστασία του περιβάλλοντος,
  • τη συνεχή βελτίωση,
  • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την αποφυγή προστίμων,
  • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση κόστους,
  • τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό,
  • τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.

Οι επιθεωρήσεις γίνονται από πιστοποιημένους και έμπειρους επιθεωρητές με στόχο τη βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων και την παροχή διαπιστευμένου πιστοποιητικού διεθνούς κύρους και αξιοπιστίας, που θα αποδεικνύει σε τρίτους τη δέσμευση της επιχείρησης για την αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της και για την παροχή προστιθέμενης αξίας σε κάθε επιθεώρηση.

Η TÜV AUSTRIA Hellas αναλαμβάνει την Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του προτύπου ISO 14001 και είναι Διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. για την υπηρεσία αυτή.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία