Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - IFS Broker | TÜV AUSTRIA Hellas
IFS Broker

IFS Broker

Το IFS Broker είναι το πρότυπο που έχει εφαρμογή σε εταιρείες πρακτόρων εμπορίας και εισαγωγών προϊόντων. Αποτελεί ιδιωτικό πρότυπο, κάτοχοι του οποίου είναι οι ενώσεις λιανέμπορων της Γερμανίας (HDE) και της Γαλλίας (FCD), καθώς και οι ιταλικές ενώσεις (ANCC & ANCD).

Οι σκοποί και στόχοι του προτύπου είναι:

 • να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων καλύπτοντας το κενό μεταξύ της παραγωγής και της διανομής
 • να διευκολύνει την επικοινωνία των απαιτήσεων του προϊόντος μεταξύ μεσίτη, πρακτόρων, εισαγωγέων, καθώς και των παρασκευαστών τροφίμων και να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές του προτύπου είναι κατανοητές και εφαρμόζονται
 • να καθιερώσει ένα κοινό πρότυπο με ένα ομοιόμορφο σύστημα αξιολόγησης
 • να εξασφαλίσει τη συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης και IFS αναγνωρισμένους επιθεωρητές
 • να διασφαλίσει συγκρισιμότητα και διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
 • να μειώσει το κόστος και το χρόνο για τους προμηθευτές και για τους λιανέμπορους.

Το πρότυπο εφαρμόζεται από τους μεσίτες, τους πράκτορες και τους εισαγωγείς. Εφαρμόζεται για προϊόντα διατροφής, είδη σπιτιού, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, καθώς και για υλικά συσκευασίας. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις συνήθως δεν έχουν τη φυσική κατοχή των προϊόντων σε κανένα σημείο της διαδικασίας (π.χ. δεν έχουν αποθήκες, σταθμούς ή φορτηγό του στόλου συσκευασίας, αλλά είναι νομικά πρόσωπα σε γραφεία).

Η πιστοποίηση αποτελεί προαπαιτούμενο για όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να διαθέσουν προϊόντα τους σε Γερμανικές και Γαλλικές αλυσίδες σουπερμάρκετ.

 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Διαπιστεύσεις
 • Νέα

Οι απαιτήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (καταναλωτές, παραγωγούς, λιανέμπορους, αρχές) αυξάνονται συνεχώς. Η πιστοποίηση IFS Broker παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τους μεσίτες, τους πράκτορες, και τους εισαγωγείς, παρέχοντας την απόδειξη για την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας και τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση.

Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη αφορούν σε:

Λειτουργικά οφέλη :

 • επικοινωνία των στόχων και προσδοκιών της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και κοινή αντίληψη των λειτουργικών διαδικασιών της επιχείρησης
 • συνεχής και συστηματική ενημέρωση και προσαρμογή σε κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις
 • ορθολογική διαχείριση πόρων
 • άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς και ευελιξία στην προσαρμογή της επιχείρησης μέσα από την προσέγγιση «Ανάλυσης ρίσκου».

Εμπορικά οφέλη :

 • επίδειξη τεκμηριωμένης ικανότητας για την παροχή μεσιτείας και εμπορίας προϊόντων
 • ενίσχυση της προωθητικής στρατηγικής και των εμπορικών στόχων του οργανισμού
 • χρήση και επικοινωνία του αναγνωρίσιμου λογοτύπου του IFS.

H TÜV AUSTRIA Hellas έχει στο δυναμικό της έμπειρους και άρτια εκπαιδευμένους επιθεωρητές, αναγνωρισμένους από το IFS για όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Απασχολεί πληθώρα ειδικοτήτων, όπως γεωπόνοι, τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, χημικοί μηχανικοί, κτηνίατροι και ιχθυολόγοι. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas εκδίδει Διαπιστευμένα πιστοποιητικά από τον Ιταλικό οργανισμό διαπίστευσης ACCREDIA.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία