Ενημέρωση: Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα - GSS-VET – Geothermal and solar skills – Vocational education and training | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

GSS-VET – Geothermal and solar skills – Vocational education and training
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα

28/11/2017

Geothermal and solar skills – Vocational education and training

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Πρόγραμμα: Τομέας Συμμαχικών Δεξιοτήτων

Διάρκεια: 36 μήνες (01/11/2016-31/10/2019)

Εταίροι: 15 από 4 Ευρωπαϊκές Χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερμανία και Ισπανία)

Ιστοσελίδα: http://gss-vet.eu/
 

Επικοινωνία για λογαριασμό της TÜV AUSTRIA HELLAS: κα. Β. Βαρδαλάχου, Δ/ντρια Πιστοποίησης Προσώπων TÜV AUSTRIA HELLAS, 2105220920, ext. 144, vivi.vardalachou@tuv.at

Περιγραφή έργου: Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη αειφορική ανάπτυξη «Ευρώπη 2020» τοποθετεί την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη στο επίκεντρο του σχεδίου για την ανταγωνιστικότητα, κατευθύνοντας σε μια εντελώς νέα απαίτηση για περιβαλλοντολογικές δεξιότητες στον κατασκευαστικό τομέα. Εν τούτοις, οι πάροχοι κατάρτισης δεν έχουν ακόμα ικανοποιήσει τη νέα αυτή απαίτηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σημαντικού κενού δεξιοτήτων στην τρέχουσα αγορά εργασίας, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) «Πράσινες δεξιότητες και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση».

Στα πλάισια του Έργου, οι εταίροι, αφού πρώτα προσδιορίσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, θα δημιουργήσουν για τους εγκαταστάτες συστημάτων γεωθερμίας και ηλιακής ενέργειας, ένα καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης (Επίπεδα EQF 4-5) που θα περιλαμβάνει  απόκτηση γνώσεων μέσω πρακτικής άσκησης και θα χρησιμοποιεί καινοτόμα εργαλεία μάθησης, με δυνατότητα διασύνδεσης από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα επικεντρωθεί σε τεχνικές αλλά και σε οριζόντιες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας, καθώς και σε δεξιότητες για αποτελεσματική συνεργασία με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων.

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι:

  1. Ο σχεδιασμός δύο βασικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Σπουδών (Επιπέδου EQF 4-5) για εγκαταστάτες συστημάτων γεωθερμίας και ηλιακής ενέργειας, αποτελούμενα από ομάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων, δηλαδή δημιουργία δυο ισότιμων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα περιλαμβάνουν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και απόκτηση γνώσεων μέσω πρακτικής άσκησης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα των επαγγελματιών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τις συστάσεις του ECVET  και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024, αντίστοιχα.
  2. Η εφαρμογή, παράδοση και αξιολόγηση των προαναφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης.
  3. Η Πιστοποίηση όσων επαγγελματιών επιτύχουν θετικά αποτελέσματα κατά την αξιολόγηση των προσόντων τους.

To έργο αναμένεται να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Προώθηση της απόκτησης γνώσεων μέσω της πρακτικής άσκησης, μαθησιακό μοντέλο το οποίο βοηθά στη μετάβαση από τη μάθηση στην εργασία
  • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών Ιδρυμάτων
  • Επίτευξη του στόχου του 15% για τη συμμετοχή ενηλίκων στη δια βίου μάθηση
  • Επίτευξη των στόχων της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας